Vol 26 No 1 (2018)

Published: 2018-03-20

Articles

Soil heavy metal contamination in rural land consolidation areas in the Yangtze River Delta, China

Jingjing Zeng, Shenglu Zhou, Ligang Lv, Quanlong Su, Jing Wang
Abstract 979 | PDF Downloads 754 | DOI https://doi.org/10.3846/16486897.2017.1346512

Page 28-37

Fixed-bed column adsorption of arsenic(V) by porous composite of magnetite/hematite/carbon with eucalyptus wood microstructure

Yanhong Li, Yinian Zhu, Zongqiang Zhu, Xuehong Zhang, Dunqiu Wang, Liwei Xie
Abstract 1394 | PDF Downloads 850 | DOI https://doi.org/10.3846/16486897.2017.1346513

Page 38-56

Page 64-74