Articles in Press

Articles

Page 1-26

Evaluation of regional innovation capability: an empirical study on major metropolitan areas in Taiwan

Yuan-Fung Dai, Pin-Yu Chu, Shih-Tong Lu, Wei Tong Chen, Yu-Chuen Tien
Abstract 54 | PDF Downloads 66 | DOI https://doi.org/10.3846/tede.2022.16988

Page 1-37