Share:


Vocational training reform: Roads and pathroads

    Algis Šileika Affiliation

Abstract

Paper analyses the recent trends and developments of the VET system in Lithuania related to the attempts of integration of the initial VET schools and the training centres of unemployed without a wide range of preparatory works in layout nature. Author critically analyses the political centralised approaches of such integration providing the overview of the current institutional, socio-economic and educational preconditions and factors. Article concludes that such integration could not help to increase the economic effectiveness, attractiveness of VET and quality of continuing vocational training in Lithuania and even would create new problems and difficulties for the youth, adult learners, unemployed persons and training institutions.


Article in Lithuanian.


Profesinio mokymo reforma: keliai ir klystkeliai


Santrauka. Straipsnyje analizuojami tie profesinio mokymo sistemos pokyčiai Lietuvoje, kurie susiję su pastangomis integruoti pirminio  profesinio  mokymo  mokyklas  ir  bedarbių  mokymo  centrus  be  būtinų  pakopinio  pobūdžio  parengiamųjų  darbų. Autorius  kritiškai  analizuoja  požiūrį  į  tokią  integraciją,  pateikdamas  dabartinių  institucinių,  socioekonominių  ir  edukacinių veiksnių analizę. Straipsnyje konstatuojama, kad tokia integracija negali padėti didinti profesinio mokymo ekonominio efektyvumo, jo patrauklumo bei tęstinio profesinio mokymo Lietuvoje kokybės, o gali sukelti naujų problemų ir sunkumų jaunimui, suaugusiesiems, bedarbiams ir mokymo įstaigoms.


Reikšminiai  žodžiai: profesinio  mokymo  reforma,  darbo  rinkos  mokymo  centrai,  profesinės  mokyklos,  profesinio  mokymo efektyvumas, patrauklumas, prieinamumas.

Keyword : vocational training reform, labour market training centres, vocational schools, vocational training effectiveness, attractiveness and affordability

How to Cite
Šileika, A. (2010). Vocational training reform: Roads and pathroads. Business: Theory and Practice, 11(4), 295-301. https://doi.org/10.3846/btp.2010.32
Published in Issue
Oct 20, 2010
Abstract Views
429
PDF Downloads
302
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.