Share:


Decisions of intelligent support for supplier selection

    Juozas Bivainis Affiliation
    ; Jonas Dieninis Affiliation
    ; Daina Jansevičiūtė Affiliation

Abstract

This paper examines the problem of supplier selection. The supplier selection process has been expressed as decision cycle, which involves such phases: searching for suppliers, preliminary selection, complex evaluation, negotiations, preparing a contract, monitoring. The present situation in this field has been described in such a way: large interest to increase validity of decisions for supplier selection from side of business practice, diversity of methods and models for supplier selection suggested by researchers, the episodic character of putting into practice this methodical potential. In order to improve such a situation, we see a need to develop the medium of intelligent support for supplier selection decisions. The suggested variant of integrated decisions intelligent support system is provided. The components of expert judgment support, individual decision support, group decision support and negotiations support have been incorporated into proposed system. The content and process of decisions support have been specified in accordance with character of every phase of supplier selection cycle.


Article in Lithuanian.


Tiekėjų atrankos intelektinės paramos sprendimai


Santrauka.   Straipsnyje  nagrinėjama  tiekėjų  atrankos  problema.  Tiekėjų  atranka  traktuojama  kaip  sprendimų  ciklas,  kuriam  būdingos  šios  fazės:  tiekėjų  paieška,  preliminari  atranka,  kompleksinis  vertinimas,  derybos,  sutarties  sudarymas,  tiekimo stebėsena. Dabartinė šios srities situacija apibūdinta taip: didelis verslo praktikos interesas didinti sprendimų, parenkant tiekėjus, pagrįstumą, tyrėjų siūlomų tiekėjų atrankos metodų ir modelių įvairovė ir tik epizodiškas gausaus metodinio potencialo taikymas praktikoje. Padėčiai gerinti siūlome plėtoti tiekėjų atrankos sprendimų intelektinės paramos terpę. Aprašytas siūlomos integruotos sprendimų intelektinės paramos sistemos variantas. Joje integruoti ekspertinės, individualių sprendimų, grupinių sprendimų ir derybų paramos komponentai. Sprendimų turinio ir proceso parama individualizuota atsižvelgiant į tiekėjų atrankos ciklo fazių specifiką.


Reikšminiai žodžiai: tiekėjų atranka, atrankos ciklas, daugiakriterinis vertinimas, intelektinė sprendimų parama.

Keyword : selection of suppliers, selection cycle, multi-criteria approach, intelligent decision support

How to Cite
Bivainis, J., Dieninis, J., & Jansevičiūtė, D. (2012). Decisions of intelligent support for supplier selection. Business: Theory and Practice, 13(3), 264-274. https://doi.org/10.3846/btp.2012.28
Published in Issue
Aug 31, 2012
Abstract Views
338
PDF Downloads
143
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.