Share:


An empirical investigation on Omega optimised stock portfolio

    Renaldas Vilkancas Affiliation

Abstract

This paper considers portfolio optimisation with respect to the Omega function, proposed by Keating & Shadwick, and  investigates  its  empirical  performance  compared  with  the  traditional  approaches  for  portfolio  optimisation.  The  results  were in­line with expectations: omega­optimised portfolio surpassed the performance of equally weighted portfolio and mean­variance portfolios based on sample estimates and was inferior only to, or equalled portfolios based on regularised estimates of the covariance matrix. In addition, it can be stated that optimisation of the Omega function was based on historical returns used  as  “scenarios”,  so  it  can  be  reasonably  expected  to  receive  better  results  by  using  inputs  or  scenarios  obtained  by  more  sophisticated methods.


Omega atžvilgiu optimizuoto akcijų portfolio empiriniai tyrimai


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas portfelio optimizavimas omega funkcijos, pasiūlytos Keating ir Shadwick, atžvilgiu naudojant empirinius duomenis ir lyginant gautus rezultatus su rezultatais, gautais taikant tradicinius portfelio optimizavimo metodus. Gauti rezultatai iš esmės atitiko lūkesčius – omega atžvilgiu optimizuotas portfelis pralenkė vienodų svorių bei vidurkių ir dispersijos atžvilgiu optimizuotus portfelius, kai šių portfelių optimizavimas buvo grindžiamas įprastais imties įverčiais ir atsiliko ar prilygo portfeliams, sudarytiems remiantis suderintais kovariacinės matricos įverčiais. Be to, pažymėtina, kad, optimizuojant omega funkciją, naudotas pats paprasčiausias „istorinis“ scenarijus, todėl galima pagrįstai tikėtis, kad, naudojant sudėtingesnius scenarijų sudarymo algoritmus, galima gauti geresnių rezultatų.


Reikšminiai žodžiai: portfelio optimizavimas, omega funkcija.

Keyword : portfelio optimizavimas, omega funkcija

How to Cite
Vilkancas, R. (2014). An empirical investigation on Omega optimised stock portfolio. Business: Theory and Practice, 15(1), 58-70. https://doi.org/10.3846/btp.2014.06
Published in Issue
Mar 14, 2014
Abstract Views
249
PDF Downloads
122
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.