Share:


Public – private partnership – a new way to attract investments

Abstract

In recent years a marked increase in cooperation between public and private sectors is seen for the development a wide range of economic activities. Such Public – Private Partnership (PPP) arrangements were driven by the limitations in public funds to cover investment needs and also to increase the quality and efficiency of public services. Different aspects of PPP implementation are treated in the article. Considering risk, there are substantiated conditions for possibility to apply the principal of investments with effectivity approach of public interest. Primarily, in the article the public benefit is discussed. Secondly, negative outcome or public risk is disputed. The authors concluded the analysis of problem formulating conditions for applying PPP with maximum public benefit and relative minimum risk.


Article in Lithuanian.


Viešoji ir privati partnerystė – naujas būdas pritraukti investicijas


Santrauka. Pastaraisiais metais visame pasaulyje viešojo ir privataus sektoriaus kooperavimasis stiprėja, siekiant plėtoti plataus spektro ekonomines priemones. Tokį viešosios ir privačios partnerystės (VPP) populiarumą paskatino ne tik investicijų, skirtų infrastruktūros plėtrai, stoka, bet ir poreikis pagerinti visuomeninių paslaugų kokybę bei efektyvumą. Nagrinėjami įvairūs VPP diegimo aspektai. Atsižvelgiant į riziką, pagrindžiamos sąlygos, kuriomis remiantis šis investavimo būdas galėtų būti taikomas efektyviai viešųjų interesų požiūriu. Straipsnyje visų pirma aptariama viešoji nauda, kurią lemia VPP finansavimo taikymas. Antra, aptariamos neigiamos pasekmės, arba viešoji rizika. Autoriai baigia problemą nagrinėti suformuluodami sąlygas, kuriomis vadovaujantis VPP galima būtų taikyti gaunant didžiausią visuomeninę naudą ir prisiimant santykiškai mažiausią riziką.


Pagrindiniai žodžiai: viešoji ir privati partnerystė, investicijos, VPP principai, rizika, infrastruktūra, aktyvai.

Keyword : Public-Private Partnerships, investments, PPP principals, risk infrastructure, assets

How to Cite
Karlavičius, L. V., Karlavičienė, B., & Grigonienė, I. (2006). Public – private partnership – a new way to attract investments. Business: Theory and Practice, 7(1), 32-36. https://doi.org/10.3846/btp.2006.05
Published in Issue
Mar 27, 2006
Abstract Views
338
PDF Downloads
205
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.