Share:


Economic aspects of cities sustainable development strategic planning

    Remigijus Čiegis Affiliation
    ; Dainora Grundey Affiliation
    ; Dalia Štreimikiene Affiliation

Abstract

In Lithuania, like in other post communistic countries, the principles of sustainable development were used only few years ago, basically only in case, that it was “in vogue” in the whole world. Strategic plans were created usually in such a way that everyone understood, not paying attention to quality and real destination. Most of investors choosing places for their investments usually analyse strategic plans and this is one of the critical factors for choosing the place for investments or at least choosing possible variants. At present Lithuanians are starting to understand the importance of sustainable development and the principles of sustainability are being implemented realistically. During this process a lot of obscurities were observed which have conditioned the problematic of the article: misunderstandings of cities’ sustainable development strategic planning principles, in the appreciation of community's involvement importance into strategic management processes, the absence of the united methodology for sustainable development strategic planning processes. Therefore the principles of sustainable development and possibilities for their use in the development processes of cities’ communities are analyzed in this article. Summarizing the principles of sustainable development of cities it is possible to separate three basic stages of strategic planning, which are (1) creation of vision, (2) strategic planning, and (3) implementation of the plan. In every stage there is a management process which is adjusted to new conditions, changed tactics, but doesn't go far from the vision which was formulated by authorities and inhabitants.


Article in Lithuanian.


Darnus vystympsi strateginis planavimas: municipaliniai aspektai


Santrauka. Lietuvoje, kaip ir kitose pokomunistinėse valstybėse, darnaus vystymosi principai pradėti taikyti tik prieš keletą metų iš esmes tik dėlto, jog tai yra “madinga” visame pasaulyje, strateginiai planai buvo kuriami dažniausiai taip, kaip kam suprantama, neatsižvelgiant į kokybę ir tikrąją paskirtį. Dauguma investuotojų, rinkdamiesi vietas savo investicijoms, dažniausiai nagrinėja strateginius planus, tai yra vienas iš lemiamų veiksnių renkantis vietą investicijoms ar bent išsirenkant galimus variantus. Šiuo metu jau pradedama suvokti darnaus vystymosi svarba, ir šie principai pradedami realiai įgyvendinti, tačiau proceso metu kyla gan daug neaiškumų, kurie lemia straipsnio problematiką: miestų darnaus vystymosi strateginio valdymo principų nesuvokimas, bendruomenės įtraukimo į strateginio valdymo procesus svarbos neįvertinimas, nėra vienos darnaus vystymosi strateginių planų rengimo metodikos. Šio straipsnio tikslas ‐ išanalizuoti darnaus vystymosi principus ir jų taikymo miesto bendruomenių plėtrai galimybes. Taigi straipsnyje atskleista darnaus vystymosi koncepcijos esmė, pateikti darnaus vystymosi strateginio planavimo principai ir įvertinta bendruomenės įtraukimo į darnaus vystymosi strateginio valdymo procesą svarba. Be to, straipsnyje išanalizuoti darnaus vystymosi principų pritaikymo miestuose ypatumai ir problematika. Apibendrinant miestų darnaus vystymosi principus, galima išskirti tris pagrindinius strateginio planavimo etapus: vizijos sukūrimas, strateginis planavimas ir šio plano įgyvendinimas. Kiekvienu etapu būtinas vadybos elementas, kurio metu prisitaikoma prie kilusių naujų sąlygų, siūloma nauja taktika, tačiau nėra nutolstama nuo pagrindinės vizijos, kurią formavo administracinės institucijos ir gyventojai.


Reikšminiai žodžiai: darnus miestų vystymas, strateginis planavimas.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : cities sustainable development, strategic planning

How to Cite
Čiegis, R., Grundey, D., & Štreimikiene, D. (2005). Economic aspects of cities sustainable development strategic planning. Technological and Economic Development of Economy, 11(4), 260-269. https://doi.org/10.3846/13928619.2005.9637706
Published in Issue
Dec 31, 2005
Abstract Views
469
PDF Downloads
404
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.