Share:


Environment factors of energy companies and their effect on value: Analysis model and applied method

    Juratė Šliogerienė Affiliation
    ; Artūras Kaklauskas Affiliation
    ; Edmundas Kazimieras Zavadskas Affiliation
    ; Juozas Bivainis Affiliation
    ; Mark Seniut Affiliation

Abstract

Practical tasks related to property management and disposal in energy companies can be solved only if the actual property value of these companies is known. Traditional practical property valuation methods are based on the analysis of incurred property development costs or financial indicators of activities and are inadequate to account for the influence of environment factors on corporate activities and, in turn, on the value of companies. An analysis model for environment factors affecting energy companies was developed to improve objectiveness of valuation; through analysis of the model's components it is possible to analyse external macro, meso and microenviron‐ment of a particular company and to assess efficiency of such environment, as well as the impact of separate factors on value. A criteria system developed using the Analysis Model for Environment Factors and the Decision Support System for Measurement of Effect of Environment Factors on Value of Energy Companies, which was developed by the authors, were used to solve a practical task, which helped to evaluate the effectiveness of the Model of Environment Factors. The practical task included measurement of the utility degree and market value of the selected electricity companies and assessment of the impact of the criteria, which affect the environment, on the value of the selected energy companies.


Aplinkos veiksnių poveikio energetikos sektoriaus įmonių vertei nustatymas: analizės modelis ir metodas


Santrauka. Energetikos įmonių turto valdymo, disponavimo turtu praktiniams uždaviniams spręsti reikalinga tikroji šių įmonių turto vertė. Tradiciniai praktikoje taikomi turto vertinimo metodai pagrįsti turto sukūrimo sąnaudų ar veiklos finansinių rodiklių analize, jie neįvertina daugelio vertę veikiančių aplinkos veiksnių įtakos. Siekiant padidinti vertės nustatymo objektyvumą, pasiūlytas taikyti energetikos įmonių aplinkos veiksnių tyrimo modelis, kurio elementų analizė leidžia įvairiais aspektais pažvelgti į šių įmonių turto vertę ir įvertinti vertės kitimo priežastis. Sukurtas modelis leidžia analizuoti įmonės aplinką, vertinti jos efektyvumą, aplinką ir suinteresuotas grupes veikiančią išorinę makro-, mezo- ir mikroaplinką kaip visumą. Naudojantis rodiklių, apibūdinančių analizuojamo sektoriaus aplinką, sistema, pasiūlyta infrastruktūros įmonėms vertinti, taikyti daugiakriterine analize paremtus metodus. Siekiant nustatyti aplinkos veiksnių tyrimo modelio veiksmingumą, išspręstas praktinis uždavinys – taikant modelį ir remiantis daugiakriterinės analizės metodais nustatytas pasirinktų elektros energetikos įmonių naudingumo laipsnis ir rinkos vertė.


Reikšminiai žodžiai: aplinkos veiksniai, daugiakriterinė analizė, energetika, ekologija, infrastruktūra, modelis, vertinimas.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : environment factors, ecology, energy sector, infrastructure, model, multiple criteria method, valuation

How to Cite
Šliogerienė, J., Kaklauskas, A., Zavadskas, E. K., Bivainis, J., & Seniut, M. (2009). Environment factors of energy companies and their effect on value: Analysis model and applied method. Technological and Economic Development of Economy, 15(3), 490-521. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2009.15.490-521
Published in Issue
Sep 30, 2009
Abstract Views
519
PDF Downloads
238
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.