Share:


Electronic road toll system and its installation on Lithuanian roads

Abstract

For the use of the national highway network of Lithuania, freight vehicles pay a fee of a fixed amount using the system of purchasing electronic vignettes (hereinafter referred to as e. vignettes). The tax is paid for a certain period (day, week, month, or year) regardless of the distance traveled by vehicles. Such a taxation model does not value the “polluter pays” principle enshrined in EU legislation and does not allow covering the damage caused by freight vehicles to the road infrastructure. Road maintenance and development program financing law no. VIII-2032 by the law on the amendment of articles 2, 6, 9 and appendices 2, 5, VĮ Lithuanian Road Directorate until 2023 must develop and implement an electronic road toll system that should replace the currently used e. vignettes. The article presents the currently tolled road network of Lithuania, the financial impact on the companies providing transportation services after the introduction of the electronic road toll system. The road toll systems operating in European countries and Lithuania and their operating technologies, marginal tariffs are analyzed, and a methodology is proposed, based on which it would be possible to fill in the list of currently tolled roads. A company providing cargo transportation services has been selected, and it has been determined how the amount of paid taxes will change after the implementation of the electronic road toll system on Lithuanian roads. It has been determined that after the introduction of EKRS for companies providing transportation services that carry out long-distance transport in Lithuania, the amount of taxes paid for using state roads will increase significantly.


Article in Lithuanian.


Elektroninė kelių rinkliavos sistema ir jos diegimas Lietuvos automobilių keliuose


Santrauka


Už naudojimąsi Lietuvos valstybinės reikšmės magistralinių kelių tinklu krovininės transporto priemonės moka nustatyto dydžio mokestį naudodamos elektroninių vinječių (toliau – e. vinječių) įsigijimo sistemą. Mokestis yra mokamas už tam tikrą laikotarpį (parą, savaitę, mėnesį ar metus) neatsižvelgiant į transporto priemonių nuvažiuotą atstumą. Toks apmokestinimo modelis neįvertina ES teisės aktuose įtvirtinto principo „teršėjas moka“ ir neleidžia padengti krovininių transporto priemonių padarytos žalos kelių infrastruktūrai. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo įstatymu VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija iki 2023 m. turi sukurti ir įdiegti elektroninę kelių rinkliavos sistemą, kuri turėtų pakeisti šiuo metu naudojamas e. vinjetes. Straipsnyje pateikiamas dabar apmokestinamas Lietuvos automobilių kelių tinklas, finansinis poveikis transportavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, įdiegus elektroninę kelių rinkliavos sistemą. Analizuojamos Europos šalyse ir Lietuvoje veikiančios kelių rinkliavos sistemos ir jų veikimo technologijos, ribiniai tarifai, pasiūlyta metodika, kurios pagrindu būtų galima pildyti dabar apmokestinamų kelių sąrašą. Pasirinkta krovinių pervežimo paslaugas teikianti įmonė ir nustatyta, kaip pasikeis sumokamų mokesčių dydis įgyvendinus elektroninę kelių rinkliavos sistemą Lietuvos automobilių keliuose. Nustatyta, jog įdiegus EKRS transportavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, pervežimus atliekančioms dideliais atstumas Lietuvoje, sumokamų mokesčių dydis už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais itin išaugs.


Reikšminiai žodžiai: e. vinjetė, elektroninė kelių rinkliava, kelių naudotojo mokestis, Kelių priežiūros ir plėtros programa.

Keyword : e. vignette, electronic road toll, road user charge, Road maintenance and development program

How to Cite
Kubertavičius, L., & Čygas, D. (2022). Electronic road toll system and its installation on Lithuanian roads. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 14. https://doi.org/10.3846/mla.2022.17257
Published in Issue
Oct 3, 2022
Abstract Views
67
PDF Downloads
38
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

ASFINAG Tolling regulations. (2021). Tolling regulations for the motorways and expressways of Austria. https://www.asfinag.at/media/vyhdkb4c/00_mo_v66_tolling_regulations_en.pdf

Baumgarten, P., & Middelkamp, J. (2015). On interurban road pricing schemes and the impacts of traffic diversion on road safety in Germany: Empirical findings and implications. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 15(2), 147–162.

Dimitrakopoulos, G. J., Uden, L., & Varlamis, I. (2020). The future of intelligent transport systems. Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818281-9.00018-8

Europos Komisija. (2011). Baltoji knyga. Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0144

Lietuvos Respublikos Seimas. (2020). Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo įstatymas (Nr. XIII-3420). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6dbb23e024df11eb8c97e01ffe050e1c

Lietuvos Respublikos Vyriausybė. (2020). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Nr. 447). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b696b8643ab311eb8c97e01ffe050e1c

Paulauskas, R., Bernhard, O., Glemža, A., Nabil, A.-R., Kapočius, J., Docka, P. ir Mickaitis, G. (2011). Intelektinių (pažangių) transporto sistemų įgyvendinimo Lietuvoje galimybių studija. Vilnius.

Slovakijos Respublikos transporto ir statybos ministerija. (2021). Apibrėžiančios greitkelių, I klasės kelių ir II klasės kelių ruožus, rinkliavos rinkimo gairės (524/2021 Sb).

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija. (2021). 2022–2025 m. strateginis veiklos planas. https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/02/Susisiekimo-ministro-2022-01-031-isakymu-Nr.3.24-1-patvirtintas-VI-LAKDSVP2022-2025m.-atnaujintas-1.pdf

Vokietijos Respublika. (2011). Įstatymas „Dėl su maršrutu susijusių mokesčių už naudojimąsi federaliniais greitkeliais ir federaliniais keliais rinkimo“.