Share:


Paveldas Lietuvos statybų vizijos kontekste

    Jurgis Bučas Affiliation
    ; Rasa Čepaitienė Affiliation
    ; Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė Affiliation
    ; Aušra Mlinkauskienė Affiliation

Abstract

Heritage in the context of Lithuanian construction vision


The part of heritage created during construction processes is analysed in the paper. In foreign countries the term “built heritage” is used to define the entire legacy of construction activities which is in the disposition of contemporary society. The term “built heritage” is not used in the Lithuanian heritage preservation law. In this paper the aspects concerning the meaning of the term “built heritage” are not discussed, attention is concentrated on the analysis of miscellaneous social and economic significance of this product of construction activities as a cultural good. Challenges concerning preservation of cultural goods provided by construction activities and development prospects of these activities are revealed. A chronological table of heritage preservation objectives and means in the context of the Lithuanian construction vision is also presented.


Article in Lithuanian.


Santrauka. Aptariama ta praeities palikimo dalis, kuri suku riama statybos procese. Užsienio šalyse statybinės veiklos palikimui, kuriuo disponuoja šiuolaikinė visuomenė, nusakyti vartojamas terminas statybinis paveldas. Lietuvos Respublikos paveldosaugos teisėje tokio termino nėra. Straipsnyje neliečiami šio termino reikšmės aspektai, bet nagrinėjama šio statybinės veiklos produkto, kaip kultūros gėrybės, daugialypė socialinė ir eko nominė reikšmė, iššūkiai, susiję su statybinės veiklos kultūros gėrybių apsauga ir šios veiklos plėtros perspektyvomis, pridedama lentelė, kurioje chronologine tvarka pateikiami paveldosaugos tikslai ir priemonės statybų vizijos kontekste.


Reikšminiai žodžiai: statybinis paveldas, integrali statybinės veiklos gėrybių apsauga, rinkos kompensacija, Lietuvos statybų vizija.


First published online: 21 May 2013

Keyword : built heritage, integral protection of goods provided by construction activities, market compensation, vision of Lithuanian construction

How to Cite
Bučas, J., Čepaitienė, R., Gražulevičiūtė-Vileniškė, I., & Mlinkauskienė, A. (2007). Paveldas Lietuvos statybų vizijos kontekste. Journal of Architecture and Urbanism, 31(4), 201-212. https://doi.org/10.3846/13921630.2007.10697119
Published in Issue
Dec 31, 2007
Abstract Views
369
PDF Downloads
271
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.