Share:


Ukmergė: miesto struktūra ir urbanistiniai procesai

    Pranciškus Juškevičius Affiliation
    ; Kristina Gaučė Affiliation
    ; Arvydas Džiugas Affiliation

Abstract

Ukmergė: town structure and urban processes


The aim of the paper is to describe the main principles of the methodology of preparing the first part of Ukmergė Master Plan, evaluating existing situation, and to encourage other planners to present and share this experience. The analysis of urban structure, balance of land use, occupation, street network and categories is given in the paper as well as its influence on possible economic and urban development of the town, estimation of need and possibilities to manage it. As a result of this analysis, specific Ukmergė urban development problems which could be solved by using new planning ideology – a long-term strategy, continuous recommendatory comprehensive planning, implementation (design) projects, evaluation methodology, education of society and politicians and new planning implementation law – are identified.


Article in Lithuanian.


Santrauka. Šio straipsnio tikslas – supažindinti skaitytojus su Ukmergės miesto bendrojo plano rengimo pirmosios dalies – esamos būklės įvertinimo – svarbiausiais metodikos principais bei paskatinti ir kitus bendrųjų planų rengėjus pristatyti ir pasidalinti šia patirtimi. Straipsnyje pateikiama miesto struktūros, žemės naudojimo balanso, gyventojų demografinių tendencijų, apsirūpinimo būstu, užimtumo, gatvių tinklo ir kategorijų analizė bei visų šių veiksnių įtaka galimai miesto ekonominei ir urbanistinei plėtrai, poreikiui ir galimybėms ją valdyti. Remiantis analize identifikuojamos specifinės Ukmergės miesto urbanistinės plėtros problemos, kurias galėtų išspręsti kitokia negu dabartinė planavimo ideologija – ilgalaikė strategija, tęstinis rekomendacinis bendrasis planavimas, įgyvendinimo (suplanavimo) projektai, įvertinimo metodika, visuomenės ir politikų švietimas, naujas planavimų įgyvendinimo įstatymas.


Reikšminiai žodžiai: bendrasis planavimas, miesto struktūra, darni plėtra, urbanistinių procesų įvertinimo metodika.


First Published Online: 22 May 2013

Keyword : comprehensive planning, urban structure, sustainable development, methodology for evaluating urban processes

How to Cite
Juškevičius, P., Gaučė, K., & Džiugas, A. (2010). Ukmergė: miesto struktūra ir urbanistiniai procesai. Journal of Architecture and Urbanism, 34(2), 73-89. https://doi.org/10.3846/tpa.2010.07
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
341
PDF Downloads
404
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.