Share:


Parkų meno raidos tendencijos Europoje ir Lietuvoje: romantizmas ir istorizmas

    Albinas Mocevičius Affiliation

Abstract

The paper describes the period between classicism and modernism. At that time romanticism and historicism predominated. The art trends in the parks of western and eastern Europe at the end of the 18th and 19th care analysed. Spatial, planning structure, compositional elements and trends are compared. The author tried to find common features between Lithuanian and European parks created in the period of romanticism and historicism in the 18th and 19th c. Geopolitical, economic and cultural features of development, which predetermined and influenced the trend of park art development until the beginning of a new era of modernism, are shortly described.


Santrauka


Straipsnyje trumpai aptariamas laikotarpis tarp klasicizmo ir modernizmo. Tuo laikotarpiu vyravo romantizmas ir istorizmas. Nagrinėjamos meno tendencijos Vakarų ir Rytų Europos XVIII a. pab. – XIX a. parkuose. Lyginama jų erdvinė, planinė struktūra, kompoziciniai elementai ir kitos tendencijos. Straipsnyje ieškoma sąlyčio taškų tarp Europoje ir Lietuvoje sukurtų parkų romantizmo ir istorizmo laikotarpiu, XVIII ir XIX a. Trumpai aptariamos geopolitinės, ekonominės ir kultūrinės raidos ypatybės, kurios lėmė ir veikė parkų meno raidos kryptį iki naujos Moderno epochos atsiradimo.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: romantizmas, istorizmas, parkų meno tendencijos, kraštovaizdinis planavimas, viešosios paskirties parkas, erdvinė ir planinė struktūra, kompoziciniai elementai

Keyword : romanticism, historicism, trends of park art, landscape planning, park for public use, spatial and planning structure, compositional elements

How to Cite
Mocevičius, A. (2010). Parkų meno raidos tendencijos Europoje ir Lietuvoje: romantizmas ir istorizmas. Journal of Architecture and Urbanism, 34(1), 40-53. https://doi.org/10.3846/tpa.2010.04
Published in Issue
Mar 31, 2010
Abstract Views
274
PDF Downloads
368