Share:


Urbanistinių struktūrų potencialo vertinimas: Kauno centras miesto visumos kontekste

    Kęstutis Zaleckis Affiliation
    ; Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė Affiliation

Abstract

The regenerative potential of a city as an ever- changing complex system is revealed by the evaluation results of the potentials of its subsystems. To reach this aim, method of fractal analysis can be used, which not only reveals the form properties of an evaluated structure but its functionality as well. The urban potential is understood as meta-functional possibilities of city territories, which are determined by fractal indexes of structures (as generators of streams), streets (as connections between generators), greenery (as eco-compensational territories and green generators of streams in bipolar system of meta-functional zones of a city) and public spaces (as generators of streams and spaces of communications). Using this method, evaluation of potential of Kaunas urban structures was performed. The results of the analysis allowed identifying meta-functional zones of Kaunas city: urban frame, nature frame and background areas with unused potential of urban qualitative and quantitative development, indicating the weak sides of their urban morphological structure. The results also allowed identifying complex parameters of a spatial code of valuable urban areas that can be applied regulating use of the territories.


Santrauka


Miesto, kaip nuolat besikeičiančios sudėtingos sistemos, atsinaujinimo ir evoliucionavimo potencialą atskleidžia apibendrinti jo posistemių potencialų įvertinimo rezultatai. Tam tikslui gali būti naudojamas fraktalinės analizės metodas, kuris atskleidžia ne tik vertinamos struktūros formos savybes, bet ir jos funkcines galimybes. Urbanistinis potencialas suprantamas kaip metafunkcinės miesto teritorijų ir erdvinių struktūrų galimybės, kurias parodo pastatų (srautų generatoriai), gatvių (ryšiai tarp generatorių), želdynų (ekokompensacinės teritorijos ir žalieji srautų generatoriai miesto bipolėje metafunkcinių zonų sistemoje) ir viešųjų erdvių (srautų generatoriai ir ryšių erdvės) fraktaliniai indeksai. Naudojant šį metodą atliktas Kauno urbanistinių struktūrų potencialo vertinimas. Tyrimo rezultatai leidžia išryškinti metafunkcines Kauno miesto zonas: urbanistinį karkasą, gamtinį karkasą ir fonines, neišnaudotų urbanistinės kokybinės ir kiekybinės plėtros galimybių teritorijas, nurodant jų urbanistinės morfostruktūros trūkumus. Rezultatai taip pat leidžia identifikuoti vertingų urbanistinių teritorijų erdvinio kodo kompleksiškus parametrus, kurie gali būti naudojami reglamentuojant teritorijų panaudojimą.


First Publish Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: urbanistinis potencialas, urbanistinė morfostruktūra, viešosios erdvės, gatvių tinklas, želdynai, Kaunas

Keyword : urban potential, urban morphostructure, public spaces, streets network, greenery, Kaunas

How to Cite
Zaleckis, K., & Kamičaitytė-Virbašienė, J. (2011). Urbanistinių struktūrų potencialo vertinimas: Kauno centras miesto visumos kontekste. Journal of Architecture and Urbanism, 35(4), 249-259. https://doi.org/10.3846/tpa.2011.26
Published in Issue
Dec 31, 2011
Abstract Views
455
PDF Downloads
164