Share:


Religious pluralism as a factor of identity development

    Basia Nikiforova Affiliation

Abstract

This article deals with religious pluralism as a factor of identity development. Multiculturalism is the key term used in describing and debating the national, cultural and religious pluralism in post‐modern societies. The paper draws attention to the significance of the religious factor within existing multicultural contexts, as well as highlights some of the implications of religious pluralism might have for identity. The author offers to look on the new vision of identity as a potential way of its development and to analyze the changing of identity's criteria and borders. The religious pluralism is analysed in the context of such tendencies as the multicultural and multi‐religious communities as a result of mass migration.


Religinis pliuralizmas kaip tapatumo raidos veiksnys


Santrauka. Aptariamas religinis pliuralizmas kaip tapatumo raidos veiksnys. Multikultūralizmo terminas čia vartojamas, siekiant apmąstyti ir aprašyti tautinio, kultūrinio bei religinio pliuralizmo ypatumus postmoderniosios visuomenės sąlygomis. Čia susitelkiama į religinio veiksnio reikšmę šiuolaikiniams multikultūriams kontekstams, pabrėžiant tam tikras religinio pliuralizmo apraiškas, darančias įtaką tapatumui. Straipsnio autorė ragina apmąstyti naują tapatumo viziją kaip galimą jo raidos būdą ir imtis kintančių tapatumo kriterijų ir sampratų analizės. Religinis pliuralizmas čia tyrinėjamas atsirandančių multikultūrių ir multireliginių bendruomenių kūrimosi tendencijų kaip masinės migracijos pasekmės kontekste.


Reikšminiai žodžiai: tapatumas, multikultūralizmas, tautinės mažumos, imigrantai, religinis pliuralizmas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : identity, multiculturalism, national minorities and immigrants, religious pluralism

How to Cite
Nikiforova, B. (2008). Religious pluralism as a factor of identity development. Creativity Studies, 1(2), 139-147. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.1.139-147
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
278
PDF Downloads
100
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.