Share:


The concept of civilizational boundary

    Włodzimierz Pawluczuk Affiliation

Abstract

In this paper the concept of the boundary of civilizations is discussed on the example of Polish‐Belarusian and Polish‐Ukrainian borderlands. The author starts from the assumption, shared by many historians and sociologists, that civilizations are real cultural entities based on certain long‐lasting patterns of symbolical order. Those patterns are closely related to respective religions like Catholicism and Orthodoxy, but they act even though people's religiosity is weak. The differences between Western Christian and Eastern Christian patterns remain important in a secularized world as well. The author analyses how these civilization differences influence both cross national and political identities in countries, situated on the boundary of civilizations. He shows, in particular, how symbolic patterns shape the identity of Catholic minority in modern Belarus and that of Orthodox minority in today's Poland.


Civilizacijų ribos samprata


Santrauka. Šiame straipsnyje civilizacijos ribos samprata tyrinėjama pasitelkiant lenkų ir baltarusių bei lenkų ir ukrainiečių paribio pavyzdį. Autorius remiasi prielaida, keliama daugelio istorikų ir sociologų, esą civilizacijos yra tam tikri kultūriniai dariniai, kurių pagrindą sudaro ilgalaikiai simbolinės tvarkos modeliai. Šie modeliai yra glaudžiai susiję su atitinkamomis religijomis, tokiomis kaip katalikybė ir stačiatikybė, tačiau jie turi lemiamą įtaką civilizacijoms, net jei žmonių religingumas nėra gilus. Vakarų krikščionybės ir Rytų krikščionybės modelių skirtumai išlieka svarbūs net sekuliarizuotame pasaulyje. Autorius analizuoja, kaip šie civilizacijų skirtumai veikia tautinius ir politinius tapatumus bei kaip su jais kertasi šalyse, įsikūrusiose ties civilizacijų riba. Jis parodo, kaip simboliniai modeliai formuoja katalikų mažumos tapatybę mūsų dienų Baltarusijoje ir stačiatikių mažumos tapatybę nūdienėje Lenkijoje.


Reikšminiai žodžiai: civilizacijų riba, etninė mažuma, tautinė tapatybė, simboliniai modeliai, „simbolinė visuma“, religija.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : boundary of civilizations, ethnic minority, national identity, symbolic patterns, “symbolic universe”, religion

How to Cite
Pawluczuk, W. (2009). The concept of civilizational boundary. Creativity Studies, 2(1), 57-63. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2009.1.57-63
Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
324
PDF Downloads
210
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.