Share:


The features of the resumption and set of Lithuanian catholic church in the first decade of the re‐establishment of independence

    Valdas Pruskus Affiliation

Abstract

In the article the singularity chances of Catholic Church as the institute after the re‐establishment of Independence are analyzed. Two influences of the Church, inside and outside growing, conditioned by the present economic, social and cultural transformations are researched. The topics of public globalization processes, born out of religious pluralism, to which we have to react, considering having concrete Churchy heritage of acting that was formed by historical experience and concrete circumstances are also analyzed. It is also spoken about the Catholic Church in terms of government and political life.


Katalikų bažnyčios atnaujinimo ypatumai ir būklė pirmuoju nepriklausomybės dešimtmečiu Lietuvoje (atkūrus Lietuvos nepriklausomybę)


Santrauka. Straipsnyje analizuojami Kataliku Bažnyčios atnaujinimo ypatumai ir augimo itampos šaltiniai (atkūrus Lietuvos nepriklausomybe) pirmuoju nepriklausomybes dešimtmečiu Lietuvoje (1990–2001). Nagrinejamos Bažnyčios vidaus ir išores permainos, nulemtos visuomenes ekonominiu, socialiniu ir kultūriniu pokyčiu, visuotines globalizacijos procesu pagimdyto religinio pliuralizmo, i kuri tenka reaguoti atsižvelgiant i turima bažnytines veiklos pavelda, suformuota istorines patirties ir konkrečiu aplinkybiu. Aptariama Kataliku Bažnyčios būkle valstybes ir politinio gyvenimo atžvilgiu. Parodoma, kad šia padeti ženklino trys esmines nuostatos. Pirma, Kataliku Bažnyčia išreiške principine pozicija už demokratine politine tvarka, nors tai toli gražu neturi reikšti, kad šis kone deklaratyvus demokratijos priemimas nusako tikinčiuju suvokiamus demokratijos principus, ypač laisves ir tolerancijos. Antra, Bažnyčia ieškojo būdu ir priemoniu atskleisti savo santykius su politinemis partijomis, pirmiausia LKDP, turinčia šimtamete tradicija (ikurta 1904 m.). Tačiau nesutarimai tarp ivairiu interesu grupiu partijos viduje ir galiausiai skaidymasis ‐ “moderniuju krikdemu” (gerokai nutolusiu nuo Bažnyčios) sparno atsiskyrimas nuo LKDP ‐priverte Bažnyčia užimti nuosaikesne pozicija ir atsargiau vertinti krikščioniška demokratine orientacija deklaruojančias partijas, tuo labiau išskirti vienintele, prioritetine. Trečia, Bažnyčia Lietuvoje nebuvo linkusi sieti saves su nacionaline ideja ir nacionalizmu. Tokia pozicija prisidejo mažinant itampa tarp lietuviu ir šalyje gyvenančiu tautiniu mažumu, stiprinant ryšius su protestantu, ortodoksu ir sentikiu bendruomenemis. Nors, atrodo, Kataliku Bažnyčios santykiai su valstybe gereja, tačiau tebelieka ir sprestinu dalyku.


Reikšminiai žodžiai: katalikų bažnyčia, socialinis bažnyčios vaidmuo, religinės organizacijos, kultūrinis ir religinis pliuralizmas, krikščioniškos vertybės, pilietinė visuomenė.


First published online: 10 Feb 2011

Keyword : Catholic Church, social role of Church, religious organizations, cultural and religious pluralism, anti‐Church activities of State, Christian value, civic society

How to Cite
Pruskus, V. (2010). The features of the resumption and set of Lithuanian catholic church in the first decade of the re‐establishment of independence. Creativity Studies, 3(2), 110-123. https://doi.org/10.3846/limes.2010.12
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
341
PDF Downloads
201
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.