Share:


The relationship between communication and education through the creative personality of the teacher

    Vida Navickienė Affiliation
    ; Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė Affiliation
    ; Ilona Valantinaitė Affiliation
    ; Viktorija Žilinskaitė-Vytienė Affiliation

Abstract

The article focuses on the relationships of communication and educational processes, creativity aspects in the context of higher education. A creative personality of the teacher determines how smooth and efficient these relationships are. The results of the quantitative research (sample – 124 teachers) conducted at Lithuanian higher education institutions and coprehensively presented in the article reveal the attitude of Lithuanian higher education teachers towards the significance of communication in the educational process. Though higher education teachers have to possess various competences such as personal, communication, social, lifelong learning, methodological, planning, organisational, leadership and assessment ones, the respondents distinguished several most significant to them. The research revealed that teachers see personal and communication competences as the most important ones, which also reveal and substantiate close relationships of communication and educational processes. The relationship is enhanced by a creative personality of the teacher, his or her positive personal qualities and values. Higher education teachers not only perceive the significance of communication and educational competences in the educational process but also express a need for their continuous improvement.

Article in English.


Komunikacijos ir edukacijos santykis per kūrybišką dėstytojo asmenybę

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos komunikacinių ir edukacinių procesų sąsajos aukštojo mokslo kontekste. Išsamiai pristatomi kiekybinio tyrimo, kuriame buvo naudoti ir atviri apklausos klausimai, rezultatai, rodantys Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų požiūrį į komunikacijos svarbą edukaciniame procese. Nors dėstytojai turėtų būti išsiugdę įvairias kompetencijas: asmeninę, komunikacinę, socialinę, nuolatinio mokymosi, metodinę, planavimo, organizavimo, vadovavimo, vertinimo, tačiau jie išskyrė tik keletą jų kaip svarbiausių. Tyrimas parodė, kad dėstytojams svarbiausios yra trys kompetencijos – asmeninė, komunikacinė ir nuolatinio mokymosi, kurios atskleidžia ir pagrindžia glaudžias komunikacijos ir edukacijos procesų sąsajas. Dėstytojai ne tik suvokia komunikacinės ir edukologinės kompetencijų svarbą edukaciniame procese, bet ir išreiškia poreikį jas nuolat tobulinti. Analizuojant teorinius ir tyrimo metu gautus rezultatus, teigtina, kad edukaciniame procese yra tiesioginis komunikacinės ir edukologinės kompetencijų ryšys.

Reikšminiai žodžiai: komunikacinės kompetencijos, kūrybiškas dėstytojas, edukacinės kompetencijos, aukštasis išsilavinimas, dėstytojo komunikacija.

Keyword : communication competence, creative teacher, educational competence, higher education, teacher communication

How to Cite
Navickienė, V., Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė, Valantinaitė, I., & Žilinskaitė-Vytienė, V. (2019). The relationship between communication and education through the creative personality of the teacher. Creativity Studies, 12(1), 49-60. https://doi.org/10.3846/cs.2019.6472
Published in Issue
Mar 26, 2019
Abstract Views
1016
PDF Downloads
5425
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Aukštkalnytė, D. (1999). Komunikacinė pedagogų kompetencija kaip pedagoginio bendravimo prielaida. Acta Paedagogica Vilnensia, 6, 12-22.

Bainbridge Frymier, A., & Houser, M. L. (2000). The teacher-student relationship as an interpersonal relationship. Communication Education, 49(3), 207-219. https://doi.org/10.1080/03634520009379209

Baršauskienė, V., Almonaitienė, J., Lekavičienė, R., & Antinienė, D. (2011). Žmonių santykiai organizacijose. Kaunas: Kauno technologijos universiteto leidykla „Technologija“.

Cardoso de Sousa, F. (2007). Teachers’ creativity and effectiveness in higher education: Perceptions of students and faculty. The Quality of Higher Education, 4, 21-37.

Jovaiša, L. (2007). Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius: Gimtasis žodis.

Kokkonen, L., & Almonkari, M. (2015). Teaching networking: An interpersonal communication competence perspective. In J. Jalkanen, E. Jokinen, & P. Taalas (Eds.), Voices of pedagogical development – expanding, enhancing and exploring higher education language learning (pp. 31-56). Dublin: Research-publishing.net.

Leikin, R. (2009). Exploring mathematical creativity using multiple solution tasks. In R. Leikin, A. Berman, & B. Koichu (Eds.), Creativity in mathematics and the education of gifted students (pp. 129-145). Rotterdam: Sense Publishers.

Long, Ch. S., Ibrahim, Z., & Owee Kowang, T. (2014). An analysis on the relationship between lecturers’ competencies and students’ satisfaction. International Education Studies, 7(1), 37-46.

Palujanskienė, A. (2010). Ugdomoji sąveika ugdymo dalyvių psichikos ypatumų aspektu. Kultūra – Ugdymas – Visuomenė, 3, 16-21.

Petrovna Gladilina, I. (2016). Creativity in the structure of professionalism of a higher school teacher. International Journal of Environmental & Science Education, 11(8), 1691-1699.

Petrulytė, A. (2008). Bendravimo psichologija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.

Pukelis, K., Savickienė, I., Danilevičius, E., Slavinskienė, A., Lapėnienė, A., Baltrušaitytė, G., Stasiūnaitienė, E., & Vyšniauskytė-Rimkienė, J. (2011). Į problemų sprendimą orientuotų studijų metodai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.

Rudaitienė, L. (2004). Dėstytojo emocinės kompetencijos raiškos ypatumai. Acta Paedagogica Vilnensia, 12, 81-94.

Tidikis, R. (2001). Dėstytojų ir studentų santykių tobulinimo kryptys. Iš Aukštojo mokslo sistemos ir didaktika: konferencijos pranešimų medžiagos (pp. 381-387). Kaunas: Kauno technologijos universiteto leidykla „Technologija“.

Yazgan-Sağ, G., & Emre-Akdoğan, E. (2016). Creativity from two perspectives: Prospective mathematics teachers and mathematician. Australian Journal of Teacher Education, 41(12), 25-40. https://doi.org/10.14221/ajte.2016v41n12.3

Zlatić, L., Bjekić, D., Marinković, S., & Bojović, M. (2014). Development of teacher communication competence. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 116, 606-610. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.265

Žibėnienė, G. (2017). Kompetentingo dėstytojo samprata, Lietuvos edukologijos universiteto kūno kultūros specialybės pirmo kurso studentų požiūriu. Sporto mokslas, 1(87), 16-23. https://doi.org/10.15823/sm.2017.3