Share:


European posthuman border image: performativity, creativity and beyond

    Basia Nikiforova Affiliation

Abstract

To artists, border is not just a physical reality imposed on the landscape by political forces, but also a subject for imagination and creativity, representation and visualization. Presentation of migration, refugees and growing new ethnic and religious communities is important for visual arts. Our task is to discuss the correlativeness between the new form of city bordering and reterritorialization and their materialized visual image, to reflect the balance between claims of difference and sameness and the dynamics between dominant perceptions and refugees’ self-representations. Nowadays in the media, we deal with the Debordian spectacle which reduces reality to an endless fragmentation, while encouraging us to focus on appearances. Thomas Neil notes that the migrant has become the political figure of our time, and migrant phenomena invite us to rethink the fundamental political, cultural and art philosophy. It is important to reveal the interconnections between new discourses and art practices, reflecting on the local Lithuanian image of the migration process. Thus, the case study of the research represents an analysis of Sigita Maslauskaitė-Mažylienė (Lithuania) artworks and artistic practices as important discursive processes and cultural meanings.

Article in English.


Europietiškojo posthumanistinio paribio įvaizdis: performatyvumas, kūrybiškumas ir anapus

Santrauka

Menininkų supratimu, paribys – tai ne tik fizinė realybė, landšaftui primesta politinių jėgų, bet ir vaizduotės bei kūrybiškumo, reprezentacijos ir vizualizacijos subjektas. Vizualiesiems menams yra svarbu pristatyti migraciją, pabėgėlius bei augančias naujas etnines ir religines bendruomenes. Mūsų užduotis – apsvarstyti koreliatyvumą tarp naujos miesto paribio formos ir reteritorizacijos bei jų materializuoto vizualinio įvaizdžio, reflektuoti pusiausvyrą tarp pretenzijų į skirtumą ir vienodumą bei dinamiką tarp vyraujančio supratimo apie tai, kaip pabėgėliai reprezentuoja pačius save. Šiais laikais medijose susiduriame su deboriškuoju spektakliu, redukuojančiu realybę į begalinę fragmentaciją, skatinančią mus susitelkti į regimybes. Thomasas Neilas pažymi, kad migrantas tapo politine mūsų laikų figūra, o migranto fenomenas ragina mus iš naujo apmąstyti fundamentalią politinę, kultūros ir meno filosofiją. Svarbu atskleisti naujųjų diskursų ir meno praktikų tarpusavio ryšius, reflektuojant vietinį lietuviškąjį migravimo proceso įvaizdį. Tad straipsnyje plėtojamame atvejo tyrime pristatoma Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės meno darbų analizė bei meno praktikos kaip svarbūs diskursyvūs procesai ir kultūrinės reikšmės.

Reikšminiai žodžiai: paribys, kūrybiškumas, įvaizdis, migracija, reprezentacija, reteritorizacija, vizualieji menai.

Keyword : border, creativity, image, migration, representation, reterritorialization, visual arts

How to Cite
Nikiforova, B. (2018). European posthuman border image: performativity, creativity and beyond. Creativity Studies, 11(2), 348-361. https://doi.org/10.3846/cs.2018.6296
Published in Issue
Dec 21, 2018
Abstract Views
668
PDF Downloads
448
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Barad, K. (2007). Meeting the universe halfway: quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Durham, London: Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822388128

Barad, K. (2003). Posthumanist performativity: toward an understanding of how matter comes to matter. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 28(3), 801-831. https://doi.org/10.1086/345321

Belting, H. (2014). An anthropology of images: picture, medium, body. Princeton & Oxford: Princeton University Press.

Belting, H. (2005). Image, medium, body: a new approach to iconology. Critical Inquiry, 31(2), 302-319. https://doi.org/10.1086/430962

Braidotti, R. (2016). Posthuman affirmative politics. In S. E. Wilmer & A. Žukauskaitė (Eds.), Resisting biopolitics: philosophical, political, and performative strategies (pp. 30-56). Series: Routledge Studies in Contemporary Philosophy. New York and London: Routledge.

Braidotti, R. (2013). Yes, there is no crisis. Working towards the posthumanities. International Journal for History, Culture and Modernity, 1(2), 187-199. https://doi.org/10.18352/hcm.412

Butler, J. (2009). Frames of war: when is life grievable? London, New York: Verso.

Debord, G. (1998). Comments on the society of the spectacle. London: Verso.

Debord, G. (1995). The society of the spectacle. New York: Zone Books.

Deleuze, G., & Guattari, F. (1983). Anti-Oedipus: capitalism and schizophrenia. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Groys, B. (2014). On art activism. E-Flux Journal 56. Retrieved from http://worker01.e-flux.com/pdf/article_8984545.pdf

Kalinauskaitė, M. (2017). Senos istorijos. Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės paroda „Prie Babilonijos upių. Pabėgėlių laiškai“. Retrieved from https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/senos-istorijos-sigitos-maslauskaites-mazylienes-paroda-prie-babilonijos-upiu-pabegeliu-laiskai-929-820940

Kolossov, V. (2005). Border studies: changing perspectives and theoretical approaches. Geopolitics, 10(4), 606-632. https://doi.org/10.1080/14650040500318415

Maslauskaitė-Mažylienė, S., & Nikiforova, B. (2018). Refugees and deportees in the visual arts (personal interview) (unpublished source).

Nail, Th. (2015). The figure of the migrant. Stanford, CA: Stanford University Press.

Nail, Th., & Settle, Th. Z. (2016). Kinopolitics and the figure of the migrant: an interview with Thomas Nail. The Other Journal: An Intersection of Theology & Culture 27. Retrieved from https://theother-journal.com/2016/11/28/kinopolitics-figure-migrant-interview-thomas-nail/

Papastergiadis, N. (2000). The turbulence of migration. Cambridge: Polity Press.

Rydgren, J. (2008). Immigration sceptics, xenophobes or racists? Radical Right-Wing voting in six West European Countries. European Journal of Political Research, 47(6), 737-765. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2008.00784.x

Rydgren, J. (2017). Radical Right-Wing parties in Europe: what’s populism got to do with it? Journal of Language and Politics, 16(4), 485-496. https://doi.org/10.1075/jlp.17024.ryd

Rydgren, J. (2004). The logic of xenophobia. Rationality and Society, 16(2), 123-148. https://doi.org/10.1177/1043463104043712

Westmoreland, M. W. (2016). A roundtable on: Thomas Nail. The figure of the migrant. Stanford University Press, 2015. PhænEx, 11(1), 141-162.

Wieringa, T. (2012). These are the names. Brooklyn, London: Melville House.