Share:


Devaluation of values or a creative need to transcend into the depth?

    Saulius Kanišauskas Affiliation

Abstract

The recent decades have witnessed the increased society’s attention to values based on welfare state and the economics of happiness, and this however becomes worrying. The term of “value” has started to be employed inarticulately and irresponsibly in public and even creative discourses. Thus, the question arises whether we face the process of devaluation of values? The paper reflects on contemporary tendencies of research in axiology and maintains that the increased focus on values appears not due to the lack of satisfying material needs but because of the unconscious creative need to transcend into the depth, that is because of ontological longing for something absolutely genuine.

Article in English.


Vertybių devalvacija ar kūrybinis poreikis transcendentuoti į gelmę?

Santrauka

Pastaraisiais dešimtmečiais su gerovės valstybe ir laimės ekonomika siejamas smarkiai išaugęs visuomenės dėmesys vertybėms ima kelti nerimą. Terminas vertybė viešuosiuose ir net kūrybiniuose diskursuose pradėtas vartoti neartikuliuotai, neatsakingai. Todėl kyla klausimas – ar neprasidėjo vertybių devalvacijos procesas? Straipsnyje apžvelgiamos šiuolaikinių vertybinių tyrimų tendencijos ir parodoma, kad dėmesys vertybėms kyla ne tik dėl vis dar esančios materialių poreikių patenkinimo stokos, bet ir dėl neįsisąmoninto kūrybinio poreikio transcendentuoti į gylį, ontologinio ilgesio to, kas iš tiesų yra tikra.

Reikšminiai žodžiai: kūrybiškumas, laimės ekonomika, stoka, dvasingumas, vertybės, dorybės.

Keyword : creativity, economics of happiness, scarcity, spirituality, values, virtues

How to Cite
Kanišauskas, S. (2018). Devaluation of values or a creative need to transcend into the depth?. Creativity Studies, 11(2), 273-283. https://doi.org/10.3846/cs.2018.5188
Published in Issue
Nov 27, 2018
Abstract Views
580
PDF Downloads
676
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Aleksandravičius, P. (2015). Europos mąstymo kryptys ir ateitis. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Aramavičiūtė, V. (2005). Vertybės kaip gyvenimo prasmės pamatas. Acta Paedagogica Vilnensia, 14, 18-27.

Arimavičiūtė, M. (2005). Viešojo sektoriaus institucijų strateginis valdymas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Baron, J., & Ritov, I. (2009). Protected values and omission bias as deontological judgments. In B. Ross (Ed.), Psychology of learning and motivation (pp. 133-167). Vol. 50: Moral Judgment and Decision

Making. D. Bartels, Ch. Bauman, L. Skitka, D. Medin (Serial Volume Eds.). New York: Academic Press.

Berkmanas, T. ir Gruodytė, E. (2014). Teisininkų etikos vertybių realumo ir modeliavimo problemos. Problemos, 85, 79-90.

Bielskis, A. (2014). Nešventas sakramentas: ideologija, tikėjimas ir išsilaisvinimo politika. Vilnius: DEMOS kritinės minties institutas.

bookzz.org. (2018). bookzz.org. Retrieved from http://ww12.bookzz.org/

Boongaling, J. I. K. (2016). Three problems for contemporary virtue ethics. Filosofija. Sociologija, 27(3), 206-213.

Clawson, C. J., & Vinson, D. E. (1978). Human values: a historical and interdisciplinary analysis. Advances in Consumer Research, 5, 396-402.

Clear, J. (2017). Core values list. Retrieved from https://jamesclear.com/core-values

Clear Direction, Inc. (2001). Formal axiology. Retrieved from http://www.cleardirection.com/docs/formalaxiology.asp

Degutis, A. (2010). Kaip galima liberalizmo tironija (pradžia). LOGOS: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas, 64, 51-61.

European Values Study. (2015). About EVS. Retrieved from http://www.europeanvaluesstudy.eu/page/about-evs.html

Guogis, A. (2011). Pažangaus Gerovės normatyvinio modelio paieškos Europos ir Lietuvos kontekste. Filosofija. Sociologija, 22(4), 365-372.

Hartman, R. S. (1973). The measurement of value. Retrieved from http://strandtheory.org/images/Hart-man_-_The_measurement_of_Value.pdf

Hartman, R. S. (1967). The structure of value: foundations of scientific axiology. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Kačerauskas, T. (2014). Kūrybos visuomenės terminai ir sampratos. LOGOS: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas, 78, 6-18.

Kanišauskas, S. (2011). Autopoiesis kaip savikūra ir kūrybos ištakos. Santalka: filosofija, komunikacija, 19(2), 45-53.

Kanišauskas, S. (2012a). Kūrybos komunikacija: introspektyvi analizė ir vertybės. Santalka: filosofija, komunikacija, 20(2), 101-109.

Kanišauskas, S. (2012b). Šeimos ir tautos tapatumas kaip socialinis kodas ir vertybė. Socialinių mokslų studijos, 4(3), 937-952.

Kanišauskas, S. (2012c). „Šeimos kazusas“, egalitarizmas ir žmogiškosios vertybės. Socialinių mokslų studijos, 4(2), 489-501.

Kanišauskas, S. (2013a). Filosofinės socialinio modeliavimo problemos: teorija, praktika, siekiai, vertybės. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Kanišauskas, S. (2013b). Vertybės dvasingume ir dvasingumo vertybės. Socialinių mokslų studijos, 5(3), 709-719.

Kanišauskas, S. (2014a). Aksiologijos įvadas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Kanišauskas, S. (2014b). Vertybių erdvėlaikis: kaitos ir pastovumo problema. Filosofija. Sociologija, 25(3), 164-173.

Kanišauskas, S. (2016). Creative technologies entrapped by instrumental mind. Filosofija. Sociologija, 27(1), 40-50.

Kuzmickas, B. (2013). Vertybės kultūrų kontekstuose. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Leontjeva, E., Vainė, A. ir Vyšniauskaitė, M. (sud.). (2016). Stokos reiškinys: būtis, žmogus ir bendruomenė. Vilnius: Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Lévinas, E. (1994). Etika ir begalybė. Vilnius: Baltos lankos.

Liubinienė, V. (2002). Change or values in Lithuania in the Process of European Integration. Sociologija: mintis ir veiksmas, 2, 50-60.

lrt.lt. (2017). Values and principles of activity. Retrieved from https://www.lrt.lt/en/about/values

Mickūnas, A. (2012). Social value and individual worth. Vilnius: Mykolas Romeris University.

Mitrikas, A. A. (2005). Svarbiausios gyvenimo vertybės šių dienų pasaulyje. Filosofija. Sociologija, 2, 40-45.

Mureika, J. (2016). Estetologijos įžvalgos. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla.

Navaitis, G. ir Gaidys, V. (2016). Laimės ekonomikos nuostatų sklaida Lietuvos visuomenėje. Filosofija. Sociologija, 27(2), 125-131.

Noreikaitė, A. ir Jokubaitis, A. (2015). Dworkino alternatyva Berlino vertybių pliuralizmui. Problemos, 88, 153-165. https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.88.8485

Patapas, A. ir Labenskytė, G. (2011). Organizacinės kultūros ir vertybių tyrimas N apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Viešoji politika ir administravimas, 10(4), 589-603.

Pavlina, S. (2004). List of values. Retrieved from https://www.stevepavlina.com/blog/2004/11/list-of-values/

Plėšnys, A. (2016a). Stoka ir jos vertybiniai aspektai. Iš E. Leontjeva, A. Vainė ir M. Vyšniauskaitė (Sud.). Stokos reiškinys: būtis, žmogus ir bendruomenė (pp. 39-53). Vilnius: Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Plėšnys, A. (2016b). Virtues and values as behavior determinants. Filosofija. Sociologija, 27(3), 222-230.

Pruskus, V. (2015). Individo laikysenos valstybės puoselėjamų vertybių ir tikslų atžvilgiu etiniai aspektai. Filosofija. Sociologija, 26(1), 28-36.

Pruskus, V. (2016). Individo siekiai ir vertybių pasirinkimas. Filosofija. Sociologija, 27(3), 199-205.

Pruskus, V. (2013a). Vertybės ir kultūrinis identitetas komunikacijos kontekste (pradžia). LOGOS: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas, 76, 182-188.

Pruskus, V. (2013b). Vertybės ir kultūrinis identitetas komunikacijos kontekste (pabaiga). LOGOS: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas, 77, 159-166.

Raipa, A. (2016). Viešosios vertės kūrimas naujojo viešojo valdymo struktūrose. Viešoji politika ir administravimas, 15(2), 220-234.

Riukas, S. (1998). Inherent and instrumental values in ethics. Paideia: philosophy of values. Retrieved from https://www.bu.edu/wcp/Papers/Valu/ValuRiuk.htm

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.

Roth, S. (2013). Common values? Fifty-two cases of value semantics copying on corporate websites. Human Systems Management, 32(4), 249-265.

Rubavičius, V. (2010). Postmodernusis kapitalizmas. Kaunas: Kitos knygos.

Schwartz, Sh. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1-20. https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116

Smith, R. K. (2014). Axiology and attorney compensation. Retrieved from http://www.zeroriskhr.com/pdfs/support/hidden/clients/samples/axiology-and-attorney-compensation.pdf

Šilėnas, Ž., & Žukauskas, V. (2016). Scarcity as the foundation of economics. Iš E. Leontjeva, A. Vainė ir M. Vyšniauskaitė (Sud.), Stokos reiškinys: būtis, žmogus ir bendruomenė (pp. 293-314). Vilnius: Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Vaišvila, A. (2004). Kultūrologinė dvasingumo samprata. Iš J. Morkūnienė (Sud.), Šiuolaikinė filosofija: globalizacijos amžius (pp. 72-87). Vilnius: Lietuvos teisės universitetas.

Vasiliauskas, R. (2005). Vertybių ugdymo teoriniai ir praktiniai aspektai. Acta Paedagogica Vilnensia, 14, 8-17.