Share:


The creative ability of artificial intelligence

    Oxana Igorevna Elkhova Affiliation
    ; Alexandr Fedorovich Kudryashev Affiliation

Abstract

The article is devoted to the philosophical analysis of the creative process in systems with artificial intelligence. In this article we aim to highlight the common methodological background modeling of the creative process in systems with artificial intelligence. This process seems to be a purposeful transformation, implying the reflection of any area of reality and construction of a new product. The creative process includes two stages: search and composition. The conclusion is that systems with artificial intelligence cannot yet compete with a person at the pilot stage as they do not have an information database that can be compared with the database of a person’s common sense. The authors argue that there are no insurmountable obstacles to artificial intelligence, in principle, and that it will be able to compete with man in creativity in the future.


Dirbtinio intelekto kūrybiškumo gebėjimas


Santrauka. Straipsnis skirtas sistemų, kuriose įdiegtas dirbtinis intelektas, filosofinei kūrybos proceso analizei. Keliamas tikslas išryškinti bendrąjį metodologinį pagrindą, pasitelkiamą modeliuojant sistemų, kuriose įdiegtas dirbtinis intelektas, kūrybos procesą. Šis procesas, atrodo, yra kryptingas procesas, implikuojantis bet kurios realybės srities reflektavimą ir naujo produkto kūrimą. Kūrybos procesas apima du etapus: paieškas ir sukūrimą. Išvada ta, kad sistemos, kuriose įdiegtas dirbtinis intelektas, bandomuoju etapu vis dar negali varžytis su žmogumi, nes jos neturi informacinės duomenų bazės, kurią būtų galima palyginti su sveiku žmogaus protu. Autoriai įrodinėja, kad dirbtiniam intelektui nėra neįveikiamų kliūčių, todėl ateityje kūrybiškumo atžvilgiu jis bus pajėgus varžytis su žmogumi.


Reikšminiai žodžiai: dirbtinis intelektas, kūrybinis konkuravimas, kūrybos procesas, sveiko proto žinių bazė, mašinų veikimas.

Keyword : artificial intelligence, creative competition, creative process, knowledge base of common sense, machine works

How to Cite
Elkhova, O. I., & Kudryashev, A. F. (2017). The creative ability of artificial intelligence. Creativity Studies, 10(2), 135-144. https://doi.org/10.3846/23450479.2017.1348396
Published in Issue
Dec 21, 2017
Abstract Views
761
PDF Downloads
603
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.