Share:


Identification of creative and innovative companies

    Ivo Formánek Affiliation
    ; Vladimír Krajčík Affiliation

Abstract

University of Entrepreneurship and Law in Czech Republic has long time been dedicated to the research which relate to the identification of creative and innovative companies. These companies are characterized by a creative and innovative approach to their own companies and their products. The paper presents among others authors’ experience which they have come within the research project of “Model of Creative and Innovative Organizations and Its Verification in Conditions of the Moravian-Silesian Region”. An integral part of the research project was also a questionnaire for data collection and an analytical tool for the data analysis. This project was realized in 2014 and it followed up the several earlier research works concerning the identification of creative and also innovative companies in the Moravian-Silesian Region. Currently, the authors have been still improving the methods of identification of creative and innovative companies. The paper submits some of our practical experience.


Kūrybiškų ir inovatyvių bendrovių identifikavimas


Santrauka. Čekijos verslo ir teisės universitetas ilgą laiką specializavosi tyrimų, skirtų kūrybiškoms ir inovatyvioms bendrovėms identifikuoti, srityje. Šias bendroves charakterizuoja kūrybiškas ir inovatyvus požiūris į jas pačias ir jų kuriamus produktus. Straipsnyje pristatoma autorių patirtis, įgyta jiems darbuojantis prie „Kūrybiškų ir inovatyvių organizacijų bei jų patikros Moravijos–Silezijos regiono sąlygomis“ tiriamojo projekto. Klausimynas apie surinktus duomenis ir duomenų analizei skirta analitinė priemonė taip pat buvo integrali tiriamojo projekto dalis. Šis projektas įvykdytas 2014 m., jame buvo remiamasi keletu ankstesnių tiriamųjų darbų, skirtų kūrybiškoms ir inovatyvioms bendrovėms Moravijos–Silezijos regione identifikuoti. Šiuo metu autoriai dar tebetobulina kūrybiškų ir inovatyvių bendrovių identifikavimo metodus. Straipsnyje apžvelgiama įgyta praktinė patirtis.


Reikšminiai žodžiai: kūrybiškos ir inovatyvios bendrovės, verslumas, inovacija, išradimo procesai, išradingumas.

Keyword : creative and innovative companies, entrepreneurship, innovation, invention processes, inventiveness

How to Cite
Formánek, I., & Krajčík, V. (2017). Identification of creative and innovative companies. Creativity Studies, 10(2), 111-121. https://doi.org/10.3846/23450479.2017.1344735
Published in Issue
Dec 21, 2017
Abstract Views
394
PDF Downloads
275
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.