Share:


Dual-unity or dichotomy? Androgyny and social construction of gender bipartition

    Anna M. Kłonkowska Affiliation

Abstract

The paper concerns mythology, rites, philosophical tradition and other intellectual inspirations, which have influenced the Western culture's approach to the male-female dualism in social categories and the culture's attitude towards the phenomenon of androgyny. This male-female bipartite category and the occurrence of transgressing it, or not fitting it, is analysed in relation to divergent philosophical and sociological theories, like the thought of Claude Lévi-Strauss, Michael Foucault, Judith Butler, etc. The purpose of the paper is to expose – and search for the reason for – Western culture's ambivalent attitude towards androgyny: perceived either as something odd and stigmatized for not matching the traditional dichotomy in cultural categories, or a perfect dual-unity integrating the two polar opposites in one being.


Dvilypis vieningumas ar dichotomija? Hermafroditizmas ir lyties dvejopumo socialinis konstruktas


Santrauka. Straipsnyje susitelkiama ties mitologija, ritualais, filosofine tradicija ir kitomis intelektualinėmis inspiracijomis, turėjusiomis įtakos Vakarų kultūroje įsišaknijusiam požiūriui į vyriškumo ir moteriškumo dualumą socialinėse kategorijose bei kultūros pozicijai hermafroditizmo fenomeno atžvilgiu. Ši vyriškumo ir moteriškumo dvidalė kategorija bei jos pažeidimo ar neatitikimo atvejis analizuojami remiantis divergentinėmis filosofinėmis ir sociologinėmis teorijomis, pavyzdžiui, plėtojamomis Claude'o Lévi-Strausso, Michaelio Foucault, Judith Butler ir kt. Straipsnio tikslas – atskleisti ir nustatyti Vakarų kultūros ambivalentiškos pozicijos hermafroditizmo atžvilgiu priežastis. Hermafroditizmas suvokiamas arba kaip kažkas keista ir gėdinga, nes tai neatitinka tradicinės dichotomijos kultūros kategorijų požiūriu, arba kaip tobulas dvilypis vieningumas, sujungiantis vienoje būtybėje dvi visiškas priešybes.


Reikšminiai žodžiai: hermafroditizmaskultūradichotomijalytislytiškumasstruktūratranslytiškumas.


First Published Online: 22 Dec 2014

Keyword : androgyny, culture, dichotomy, gender, sex, structure, transgenderism

How to Cite
Kłonkowska, A. M. (2014). Dual-unity or dichotomy? Androgyny and social construction of gender bipartition. Creativity Studies, 7(2), 118-134. https://doi.org/10.3846/23450479.2014.944595
Published in Issue
Dec 22, 2014
Abstract Views
375
PDF Downloads
410
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.