Share:


Processes of collective memory in culturally heterogeneous cities on the examples of Białystok and Lublin

    Katarzyna Sztop-Rutkowska Affiliation
    ; Maciej Białous Affiliation

Abstract

The article presents the results of empirical research concerning the collective memory in Białystok and Lublin – two largest cities in the Eastern Poland. Before World War II they were multi-ethnic cities with big and important communities of Poles, Jews, Germans, Ukrainians and Belarusians. Their contemporary ethnic structure was formed as a result of World War II, in particular the Holocaust, post-war border shifts and intense migration from the countryside to the city in the next decades. Both Białystok and Lublin are an example of the typical cities in Central and Eastern Europe, which after World War II the memory politics was built on in the completely new political and social circumstances. We aim to confront the contemporary official memory of the cities, transmitted by major public institutions and the vernacular memories of their present inhabitants.


Kolektyvinės atminties procesai kultūriškai heterogeniškuose miestuose: Balstogės ir Liublino atvejai


Santrauka. Straipsnyje pristatomi Balstogės ir Liublino – dviejų didžiausių Rytų Lenkijos miestų kolektyvinės atminties empirinio tyrimo rezultatai. Prieš Antrąjį pasaulinį karą tai buvo daugiaetniniai miestai, turintys dideles ir svarbias lenkų, žydų, vokiečių, ukrainiečių ir baltarusių bendruomenes. Šių miestų šiuolaikinė struktūra susiformavo kaip Antrojo pasaulinio karo, ypač holokausto, sienų persislinkimų pokario metu ir vėlesniais dešimtmečiais vykusios intensyvios migracijos iš kaimo į miestus, rezultatas. Tiek Balstogė, tiek Liublinas yra tipiški Vidurio ir Rytų Europos miestų pavyzdžiai, kurių atminties politika po Antrojo pasaulinio karo buvo kuriama visiškai naujomis politinėmis ir socialinėmis aplinkybėmis. Straipsnyje siekiama palyginti šiuolaikinę oficialią šių miestų atmintį, kurios reguliavimas perduotas pagrindinėms viešosioms institucijoms, ir dabartinių miestų gyventojų vietines atmintis.


Reikšminiai žodžiai: Balstogė ir Liublinaskolektyvinė atmintisskaitmeninė atmintisvietinė atmintisatminties politika.


First Published Online: 02 Jul 2014

Keyword : Białystok and Lublin, collective memory, digital memory, local memory, memory politics

How to Cite
Sztop-Rutkowska, K., & Białous, M. (2014). Processes of collective memory in culturally heterogeneous cities on the examples of Białystok and Lublin. Creativity Studies, 7(1), 11-25. https://doi.org/10.3846/20297475.2014.915591
Published in Issue
Jul 2, 2014
Abstract Views
337
PDF Downloads
230
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.