Share:


Historical reenactment as stylized identity and its creative potential: Bakhtinian approach to the socio-cultural identity

    Alexander Sautkin Affiliation

Abstract

This paper analyzes socio-cultural identity finding its expression in creative activity. As a methodological basis the dialogic approach of Mikhail Bakhtin is used. It allows typologizing ways of constructing and expressing identity. There are three main types: direct, object, and double-voiced (ambivalent) identity. A particular case of double-voiced identity is stylized identity, implying reproduction of some value and behavioral patterns while maintaining a certain distance towards them. Stylization-identity is considered on the example of the historical reenactment subculture. Theoretical considerations are illustrated with a case-study of creative activity of reenactment clubs from Murmansk (Russia), recreating the Viking Age. Historical reenactment is considered as a possible source for development of creative industry projects.


Praeities inscenizacija kaip stilizuotas tapatumas ir jo kūrybinis potencialas: bachtiniškoji prieiga prie sociokultūrinio tapatum


Santrauka. Šiame straipsnyje analizuojamas sociokultūrinis tapatumas, išreiškiamas kūrybinėje veikloje. Metodologinis pagrindas – Michailo Bachtino dialogo principas. Tai sudaro galimybę tipologizuoti tapatumo konstravimo ir raiškos būdus. Yra trys pagrindiniai tipai: tiesioginis, objektyvusis ir dvibalsis (ambivalentiškasis) tapatumas. Ypatingas dvibalsio tapatumo atvejis – tai stilizuotas tapatumas, nurodantis tam tikros vertės reprodukavimą ir elgesio modelius, išsaugant jų atžvilgiu tam tikrą atstumą. Stilizuotas tapatumas tyrinėjamas remiantis praeities inscenizacijos subkultūros pavyzdžiu. Teorinius svarstymus iliustruoja Murmansko (Rusija) inscenizavimo klubų, atkūrusių vikingų epochą, kūrybinės veiklos studija. Praeities inscenizacija vertinama kaip galimas kūrybinių industrijų projektų vystymo šaltinis.


Reikšminiai žodžiai: kūrybos produktas, dialogiškumas, praeities inscenizavimas, tapatumas, stilizavimas.


First published online: 10 Dec 2014

Keyword : creative product, dialogism, historical reenactment, identity, stylization

How to Cite
Sautkin, A. (2015). Historical reenactment as stylized identity and its creative potential: Bakhtinian approach to the socio-cultural identity. Creativity Studies, 8(1), 25-41. https://doi.org/10.3846/23450479.2014.979892
Published in Issue
Apr 30, 2015
Abstract Views
388
PDF Downloads
402
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.