Share:


Sustainable social development, economic growth and technological breakthroughs: creativity and creative change

    Borisas Melnikas Affiliation

Abstract

This theoretical article is intended for complex analysis of complicated phenomena and processes of the promotion of creativity and creative changes in the main areas of the contemporary social and economic life, as well as for the current and most important issues of sustainability, social development, economic growth and technological breakthroughs.

Purpose – to prepare, disseminate and implement the new concept of the sustainable social development, economic growth, innovations and technological breakthroughs, the essence of which is an integrated holistic approach to harmonization of various development processes and the use of specific managerial tools and instruments based on the ideas of creativity and creative changes.Research methodology – systematic analysis and synthesis of various scientific ideas and approaches, formulation and analysis of new insights.

Findings – a new concept of the promotion of creativity and creative changes is prepared. This concept provides an integrated approach to the solution of the problems of social development, economic growth, innovation activities, technological progress and breakthroughs, as well as of the application of the specific managerial tools and instruments based on the ideas of creativity and creative changes. Implementation of this concept in the practice of the social and economic activities, research and academic studies creates various preconditions for anticipation and realization of new opportunities for social and economic development and technological breakthroughs under contemporary conditions of globalization, European integration and the creation of knowledge-based society.

Research limitations – the proposed concept is limited to the cases of the research on general tendencies and the development processes of the society, as well as to the cases of the macroeconomic analysis and preparation of the strategic decisions for social, economic, political and technological development.

Originality/Value – the new insights and perspective ideas provided for the priorities of the various social sciences and humanities, particularly – sociology, economics and management science, and of the application of the specific management tools, are described and analyzed. Orientation to these insights and ideas highlights new significant trends in the scientific research.

Article in English.


Darni socialinė raida, ekonomikos augimas ir technologiniai proveržiai: kūrybiškumas ir kūrybiški pokyčiai

Santrauka

Šis teorinio pobūdžio straipsnis skirtas kūrybiškumo ir kūrybiškų pokyčių, taip pat darnios socialinės raidos, ekonomikos augimo bei technologinių proveržių, procesų ir reiškinių, būdingų svarbiausioms šiuolaikinio socialinio ir ekonominio gyvenimo sritims, kompleksinei analizei ir skatinimui.

Straipsnio tikslas – parengti, paskleisti ir įgyvendinti naują darnios socialinės raidos, ekonomikos augimo, inovacijų ir technologinių proveržių koncepciją, kurios esmė – integruotas holistinis požiūris į įvairių raidos procesų suderinimą bei adekvačių valdymo priemonių, grindžiamų kūrybiškumo ir kūrybiškų pokyčių idėjomis, naudojimą.

Straipsnio tyrimo metodika – sisteminė įvairių mokslinių idėjų ir požiūrių analizė bei sintezė, naujų įžvalgų formulavimas ir pritaikymas.

Straipsnio išvados – parengta nauja kūrybiškumo ir kūrybiškų pokyčių analizės bei skatinimo koncepcija. Ji atspindi integruotą požiūrį į socialinės raidos, ekonomikos augimo, inovacinės veiklos, technologijų pažangos ir proveržių problemų sprendimą, taip pat į specifinių vadybos priemonių, grindžiamų kūrybiškumo ir kūrybiškų pokyčių idėjomis, naudojimą. Įgyvendinant šią koncepciją socialinės ir ekonominės raidos, mokslinių tyrimų ir akademinių studijų praktikoje, sudaromos prielaidos numatyti ir realizuoti naujas galimybes plėtoti socialinę ir ekonominę pažangą, aktyvinti ekonomikos augimą ir technologinius proveržius šiuolaikinėmis globalizacijos, Europos integracijos ir žinių visuomenės kūrimo sąlygomis.

Straipsnio tyrimų apribojimai – siūlomos koncepcijos pritaikymas apsiriboja bendrųjų visuomenės raidos procesų ir tendencijų tyrimų, taip pat makroekonominės analizės ir strateginių sprendimų, skirtų socialinei, ekonominei, politinei ir technologinei plėtrai, rengimo atvejais.

Straipsnio originalumas / vertė – aprašomos ir išanalizuotos naujos įžvalgos bei perspektyvios idėjos, naudotinos plėtojant įvairias socialinių ir humanitarinių mokslų kryptis, ypač sociologiją, ekonomiką ir vadybą, taip pat reikšmingus valdymo priemonių taikymo tyrimus. Orientacija į šias įžvalgas ir idėjas leidžia išryškinti naujus mokslinių tyrimų prioritetus ir perspektyvias tendencijas.

Reikšminiai žodžiai: kūrybiškumas, ekonomikos augimas, inovacijos, vadyba, moksliniai tyrimai, socialinė raida, tvarumas, technologijų pažanga ir proveržiai.

Keyword : creativity, economic growth, innovation, management, scientific research, social development, sustainability, technological advance and breakthroughs

How to Cite
Melnikas, B. (2019). Sustainable social development, economic growth and technological breakthroughs: creativity and creative change. Creativity Studies, 12(2), 301-314. https://doi.org/10.3846/cs.2019.10335
Published in Issue
Nov 20, 2019
Abstract Views
495
PDF Downloads
438
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Armstrong, M. (2006). A handbook of human resource management practice. London and Philadelphia: Kogan Page.

Boldrin, M., Canova, F., Pischke, J.-S., & Puga, D. (2001). Inequality and convergence in Europe’s regions: reconsidering European regional policies, Economic Policy, 16(32), 205+207-253. https://doi.org/10.1111/1468-0327.00074

Bond, E. W., Syropoulos, C., & Winters, L. A. (2001). Deepening of regional integration and multilateral trade agreements. Journal of International Economics, 53(2), 335-361. https://doi.org/10.1016/S0022-1996(00)00064-7

Buede, D. M. (2009). The engineering design of systems: models and methods. Series: Wiley Series in Systems Engineering and Management. Sage, A. P. (Series Ed.). Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9780470413791

Calori, R., Atamer, T., & Nunes, P. (2000). The dynamics of international competition: from practice to theory. Series: Sage Strategy Series. London: SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781446280232

Castells, M. (2000). The information age: economy, society and culture. Vol. I: The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Castells, M. (2003). The information age: economy, society and culture. Vol. II: The Power of Identity. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Castells, M. (2010). The information age: economy, society and culture. Vol. III: End of Millennium. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Chortareas, G. E., & Pelagidis, Th. (2004). Trade flows: a facet of regionalism or globalisation? Cambridge Journal of Economics, 28(2), 253-271. https://doi.org/10.1093/cje/28.2.253

CIA und Dem National Intelligence Council. (2017). Die Welt im Jahr 2035. Gesehen von der CIA. Das Paradox des Fortschritts. Muenchen: C.H. Beck Verlag.

Collier, P. (2018). The future of capitalism: facing the new anxieties. New York, NY: HarperCollins Publishers.

Currie, W. (2000). The global information society. Series: Wiley Series in Information Systems. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.

David, P. A., & Foray, D. (2002). An introduction to the economy of the knowledge society. International Social Science Journal, 54(171), 9-23. https://doi.org/10.1111/1468-2451.00355

Ein-Dor, Ph., Myers, M., & Raman, K. S. (2004). IT industry development and the knowledge economy: a four country study. Journal of Global Information Management, 12(4), 23-49. https://doi.org/10.4018/jgim.2004100102

Florida, R. (2012). The rise of the creative class (revisited). New York: Basic Books.

Garrett, G., & Mitchell, D. (2001). Globalization, government spending and taxation in the OECD. European Journal of Political Research, 39(2), 145-177. https://doi.org/10.1111/1475-6765.00573

Ghose, A. K. (2004). Global inequality and international trade. Cambridge Journal of Economics, 28(2), 229-252. https://doi.org/10.1093/cje/28.2.229

Göransson, B., & Söderberg, J. (2005). Long waves and information technologies – on the transition towards the information society. Technovation, 25(3), 203-211. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(03)00115-9

Grace, A., & Butler, T. (2005). Beyond knowledge management: introducing learning management systems. Journal of Cases on Information Technology, 7(1), 53-70. https://doi.org/10.4018/jcit.2005010104

Harari, Y. N. (2017). Homo deus: a brief history of tomorrow. New York, NY: HarperCollins Publishers. https://doi.org/10.17104/9783406704024

Harari, Y. N. (2015). Sapiens: a brief history of humankind. New York, NY: HarperCollins Publishers.

Haskel, J., & Westlake, S. (2018). Capitalism without capital: the rise of the intangible economy. Oxford: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400888320

Hayo, B., & Seifert, W. (2003). Subjective economic well-being in Eastern Europe. Journal of Economic Psychology, 24(3), 329-348. https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00173-3

Hofbauer, H. (2003). Ost Erweiterung: Vom Drang nach Osten zur peripheren EU-Integration. Wien: Promedia.

Hummels, D., Ishii, J., & Yi, K.-M. (2001). The nature and growth of vertical specialization in world trade. Journal of International Economics, 54(1), 75-96. https://doi.org/10.1016/S0022-1996(00)00093-3

Hunt, Sh. D. (2000). A general theory of competition: resources, competences, productivity, economic growth. Series: Marketing for a New Century. Malhotra, N. K. (Series Ed.). Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.

Huseman, R. C., Goodman, J. P., & Rabinovitch, D. (1999). Leading with knowledge: the nature of competition in the 21st century. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781452220673

Johnson, D., & Turner, C. (2010). International business: themes and issues in the modern global economy. New York, NY: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203861615

Kačerauskas, T. (2012). Creative economy and technologies: social, legal and communicative issues. Journal of Business Economics and Management, 13(1), 71-80. https://doi.org/10.3846/16111699.2011.620151

Kačerauskas, T. (2014). Kūrybos visuomenė. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla „Technika“. https://doi.org/10.3846/2265-M

Kačerauskas, T. (2015). Technologies in creative economy and creative society. Technological and Economic Development of Economy, 21(6), 855-868. https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1036325

Kim, S., & Shin, E.-H. (2002). A longitudinal analysis of globalization and regionalization in international trade: a social network approach. Social Forces, 81(2), 445-471. https://doi.org/10.1353/sof.2003.0014

Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2002). International economics: theory and policy. Amsterdam: Addison Wesley.

Leydesdorff, L. (2004). The university-industry knowledge relationship: analyzing patents and the science base of technologies. Journal of the American Society for Information Science and Technology Banner, 55(11), 991-1001. https://doi.org/10.1002/asi.20045

Loy, A., & Aageson, T. (2018). Creative economy entrepreneurs: from startup to success. How entrepreuners in the creative industries are transforming the global economy. Santa Fe, NM: Global Center for Cultural Entrepreneurship DBA, Creative Startups.

Marshall, T. (2016). Geografijos įkaitai: dešimt žemėlapių, pasakančių viską, kas lemia pasaulio politiką. Vilnius: Tyto alba.

Melnikas, B. (2014). Tarptautinis verslas: inovacijos ir žinių ekonomikos kūrimas. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla „Technika“. https://doi.org/10.3846/1484-S

Melnikas, B. (2018). The knowledge economy and the activation of scientific and technological progress: contemporary challenges. Ekonomika, 97(1), 7-23. https://doi.org/10.15388/Ekon.2018.1.11775

Melnikas, B. (2011). Transformacijų visuomenė: ekonomika, kultūra, inovacijos, internacionalizavimo procesai. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla „Technika“. https://doi.org/10.3846/1906-M

Melnikas, B. (2013). Žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas: globalizacija, darni plėtra, ekonominiai sprendimai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Melnikas, B., & Reichelt, B. (2004). Wirtschaft und Mentalitaet: Tendenzen der EU-Osterweiterung. Leipzig: Leifim – Verlag.

Mody, A. 2018. Euro tragedy: a drama in nine acts. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780199351381.001.0001

Neelankavil, J. P. (2007). International business research. New York, London: M.E.Sharpe.

Newnan, D. G., Eschenbach, T. G., & Lavelle, J. P. (2017). Engineering economic analysis. Oxford: Oxford University Press.

Olsen, T. E., & Osmundsen, P. (2003). Spillovers and international competition for investments. Journal of International Economics, 59(1), 211-238. https://doi.org/10.1016/S0022-1996(02)00086-7

Perraton, J. (2001). The global economy – myths and realities. Cambridge Journal of Economics, 25(5), 669-684. https://doi.org/10.1093/cje/25.5.669

Rosenzweig, Ph., Gilbert, X., Malnight, Th., & Pucik, V. (2001). Accelerating international growth. Series: Executive Development from IMD. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.

Spetzler, C., Winter, H., & Meyer, J. (2016). Decision quality: value creation from better business decisions. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781119176657

Steger, M. B. (2013). Globalization: a very short introduction. Gosport: Ashford Colour Press, Ltd. https://doi.org/10.1093/actrade/9780199662661.001.0001

Steinmueller, W. E. (2002). Knowledge‐based economies and information and communication technologies. International Social Science Journal, 54(171), 141-153. https://doi.org/10.1111/1468-2451.00365