Share:


Expansion of insurance business: theoretical aspects and assumptions of market development

Abstract

The nowadays insurance, although still having its own essential purpose, has a lot of differences in comparison with the predecessors, which have been mostly determined by the change in technologies, insurer`s demands and assurer`s opportunities. Purposes of this article is to review and highlight such problems, typical of the insurance market, as asymmetric information, adverse selection, conditional commissions, development level of insurance market, the main measures, defining the state of insurance, significance of intermediators in the process of selling. One of the ways of problems solution is versions of insurance products, when there may be reached at least partial resolution of risk, by suggesting fewer compensations or incomplete repayments. Conditional commissions for independent intermediators may facilitate the entrance of new assurers into the market, because they create favourable impacts of incentive, which help to overcome unwillingness to collaborate with a new market participant because of non-existing work relationship. Moreover, the system of compensation, motivated both by a bonus and profitability, based on commissions, induce to transmit reliable information for an insurer about customers, otherwise it would have a negative impact on conditional commissions. Solvency II will have impact not only on assurers, but, on the whole economy of the country. One of the expected results is the increase of an insurer’s protection and improvement at understanding of insurance services. This would reduce problems of asymmetric information, because an insurer would not only dispose of the bigger information amount, but would also be more induced to reveal information for insurers, which is essential in order to offer an appropriate insurance policy, after a better perception of insurance particularity. Tasks of the research – to establish features of insurance market of the current period; to provide prognosis of its development; to anticipate application opportunities of a theoretical research model. There will also be an attempt to discuss not only specific, but also other phenomena, typical of other markets, such as competition or concentration. Methods of the research: after foreign scientific literature has been analysed, there are provided theoretical aspects of insurance market development and a represented-representative theory model in insurance, on the basis of which the research has been done and the current situation of insurance market has been evaluated.


Article in Lithuanian.


Draudimo verslo plėtra: teoriniai aspektai ir rinkos plėtros prielaidos


Santrauka. Šiandienis  draudimas,  nors  ir  išlaikęs  savo  esminę  paskirtį,  turi  nemažai  skirtumų,  palyginti  su  pirmtaku, kuriuos daugiausia lėmė technologijų kaita, draudėjų poreikiai ir draudikų galimybės. Šio straipsnio tikslai– apžvelgti ir  išryškinti  tokios draudimo  rinkai  būdingos  problemos,  kaip  asimetrinė  informacija1,  nepalanki  atranka2,  sąlyginiai komisiniai, draudimo rinkos išsivystymo lygis, tendencijos, pagrindiniai matai, nusakantys draudimo padėtį, tarpininkų reikšmė pardavimo procese. Vienas iš problemų sprendimo būdų – draudimo produktų variantai, kai gali būti pasiektas bent dalinis rizikos skaidymas, pasiūlant mažesnes kompensacijas arba nepilnus padengimus. Sąlyginiai komisiniai ne-priklausomiems tarpininkams gali palengvinti naujų draudikų įėjimą į rinką, nes sukuria palankius paskatos poveikius, padedančius įveikti nenorą bendradarbiauti su nauju rinkos dalyviu dėl nesančių darbinių ryšių. Be to, kompensavimo sistema, pagrįsta ir premija, ir pelningumu remtais komisiniais, skatina perduoti patikimą informaciją draudikui apie klientus, antraip neigiamai paveiktų sąlyginius komisinius. Mokumas ii turės poveikį ne tik draudikams, bet per juos ir visam šalies ūkiui. Vienas iš lauktinų rezultatų yra draudėjų apsaugos padidėjimas ir draudimo paslaugų suvokimo pagerėjimas. Tai mažintų asimetrinės informacijos problemas, nes draudėjas, geriau suvokęs draudimo specifiką, ne tik disponuotų didesniu informacijos kiekiu, bet turėtų daugiau paskatų atskleisti informaciją draudikams, kuri būtina tinkamam draudimo polisui pasiūlyti. Tyrimo uždaviniai – nustatyti dabartinio laikotarpio draudimo rinkos bruožus; pateikti jos raidos prognozę; numatyti teorinio tyrimo modelio taikymo galimybes. Taip pat bus stengtasi aptarti ne tik specifinius, bet ir kitoms rinkos būdingus reiškinius – konkurenciją ar koncentraciją. Tyrimo metodai: išanalizavus mokslinę užsienio literatūrą, pateikiami teoriniai draudimo rinkos vystymosi aspektai ir atstovaujamojo-atstovo teorijos draudime modelis, kuriuo remiantis ir buvo atliktas tyrimas bei įvertinta esama draudimo rinkos situacija.


Reikšminiai žodžiai: draudimas, draudėjas, draudikas, draudimo tarpininkai, draudimo įmoka, draudimo rinka, sąlyginiai komisiniai.

First published online: 16 Jun 2008

Keyword : insurance, insurer, assurer, insurance intermediators, insurance premium, insurance market, conditional commissions

How to Cite
Lezgovko, A., & Lastauskas, P. (2019). Expansion of insurance business: theoretical aspects and assumptions of market development. Business: Theory and Practice, 9(2), 125-136. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2008.9.125-136
Published in Issue
Feb 27, 2019
Abstract Views
865
PDF Downloads
584
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.