Share:


Assessment of the employees knowledge potential

    Juozas Bivainis Affiliation
    ; Renatas Morkvėnas Affiliation

Abstract

Conception of knowledge is complicated and various. From the scientific point of view knowledge nature and purport  have  already  been  researched  for  several  decades  by  scientists  of  various  fields,  however  universally  accepted methods of knowledge assessment have not been created yet, besides there are different concepts used. Also an agreement which factors are the most important in the assessment of employees’ knowledge potential has not been reached. Factors that have been considered in the described option of the model of assessment of the employees’ knowledge potential are these: education, vocational experience, position level, decision acceptance degree and responsibility, self-sufficiency at work, work culture, technology used at work, work difficulty level, motivation and worker’s influence on reaching organi-zation objectives. The practical acceptability of the model has been checked by an experiment.


Article in Lithuanian.


Darbuotojų žinių potencialo vertinimas


Santrauka. Žinių  samprata  yra  sudėtinga,  įvairi  ir  daugiaprasmė.  Moksliniu  požiūriu  žinių  prigimtį  ir  esmę  jau  keletą dešimtmečių  tyrinėja  įvairių  sričių  mokslininkai,  tačiau  iki  šiol  nėra  sukurtos  visuotinai  pripažintos  žinių  potencialo vertinimo  metodikos,  vartojamos  skirtingos  sąvokos,  nesutariama,  kokie  veiksniai  yra  esminiai  vertinant  darbuotojų žinių potencialą. Aprašytas siūlomas žinių potencialo vertinimo modelis, atsižvelgiant į tokius veiksnius: išsimokslinimas, profesinė  patirtis,  pareigų  lygis,  sprendimų  priėmimo  mastas  ir  atsakomybė,  savarankiškumas  darbe,  darbo  kultūra, technologijų naudojimas darbe, darbo sunkumas, motyvacija dirbti, darbuotojo įtaka organizacijos tikslams įgyvendinti. praktinis modelio priimtinumas patikrintas eksperimentu.


Reikšminiai žodžiai: žinių potencialas, darbuotojas, vertinimas, daugiapakopė struktūra, metodas, veiksniai.


First published online: 16 Jun 2008

Keyword : knowledge potential, employee, assessment, multi – level structure, method, factors

How to Cite
Bivainis, J., & Morkvėnas, R. (2008). Assessment of the employees knowledge potential. Business: Theory and Practice, 9(2), 105-115. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2008.9.105-115
Published in Issue
Jun 16, 2008
Abstract Views
465
PDF Downloads
434
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.