Share:


Stochastic model of business evaluation

    Audrius Dzikevičius Affiliation
    ; Edvard Michnevič Affiliation
    ; Olga Ževžikova Affiliation

Abstract

Business (company) evaluation became a very important matter to Lithuania by now. Business evaluation is necessary for companies purchase or consolidation process analysis and for correct decision-making.The problem of business evaluation is analyzed in the paper. The paper examines discounted cash flow method for evaluation cash flow in the future discounted to the present value. Aspects of incorporation of risk measurement into the process of business evaluation are examined.  Meanings  of  factors  influencing  the  value  are  simulated  using  imitative  technologies.  The  stochastic  model  of  business evaluation is composed and researched in the article.


Article in Lithuanian.


Stochastinis verslo vertinimo modelis


Santrauka. Verslo (įmonės) vertinimo tema šiuo metu Lietuvoje yra ypač aktuali. Verslo vertinimas svarbus įmonių pirkimo, pardavimo, susijungimo procesų analizėje bei priimant įvairius strateginius ir taktinius verslo sprendimus. Straipsnyje analizuojama verslo vertinimo problema. Nagrinėjamas diskontuotų pinigų srautų metodas, įvertinantis laukiamus įmonės pinigų srautus, diskontuojant juos į dabartinę vertę. Nagrinėjami rizikos įvertinimo įtraukimo į verslo vertinimo procesą aspektai. Naudojant imitacines technologijas simuliuojamos veiksnių, darančių įtaką verslo vertę, reikšmės. Pristatomas stochastinis verslo vertinimo modelis, analizuojami jo praktinio taikymo ypatumai.


Reikšminiai žodžiai: verslo vertė, verslo vertinimas, rizikos valdymas, imitacinės technologijos, verslo vertės veiksniai.


First published online: 19 Sep 2008

Keyword : business value, business evaluation, risk management,, imitative technology, factors influencing business

How to Cite
Dzikevičius, A., Michnevič, E., & Ževžikova, O. (2008). Stochastic model of business evaluation. Business: Theory and Practice, 9(3), 229-236. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2008.9.229-237
Published in Issue
Sep 19, 2008
Abstract Views
350
PDF Downloads
169
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.