Share:


Legal environment within the EU: free movement of lawyers and legal services

Abstract

Authors of the present article analyze legislation of the European Union on provision of legal services in another EU member state. This article also examines case law of the Court of Justice of the European Communities, consequently revealing problems of applying the analyzed legislation in practice. The authors pay special attention to the analysis of the norms, provided in the Law on Advocacy of the Republic of Lithuania, which are related to establishment and provision of services of other EU member states in the Republic of Lithuania, and critically evaluate the compliance of certain norms of the Law to the requirements of the European Union legislation.


Teisinė aplinka Europos sąjungoje: laisvas teisininkų ir teisinių paslaugų judėjimas


Santrauka. Šiame straipsnyje autoriai analizuoja teisinę Europos Sąjungos aplinką ir jos poveikį teisinių paslaugų teikimui Bendrijos teritorijoje. Straipsnyje taip pat tiriamos Europos Bendrijų Teisingumo Teismo bylos, atskleidžiamos minėtų teisės aktų  taikymo  praktikoje  problemos.  Ypatingą  dėmesį  autoriai  skiria  Lietuvos  Respublikos  advokatūros  įstatyme  įtvirtintų normų, susijusių su kitų Europos Sąjungos valstybių narių advokatų kontorų įsteigimu ir paslaugų teikimu Lietuvos Respublikoje sąlygomis, analizei, kritiškai vertina kai kurių šio įstatymo nuostatų atitiktį Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams, siūlo konkrečius teisinės aplinkos tobulinimo būdus.


Reikšminiai žodžiai: laisvas asmenų judėjimas, laisvas advokatų ir teisininkų judėjimas, Europos Sąjungos teisė, įsisteigimo ir paslaugų teikimo laisvė.


First published online: 27 Mar 2009

Keyword : free movement of persons, free movement of advocates and lawyers, law of the European Union, freedom of establishment and freedom to provide services

How to Cite
Višinskis, V., Žalėnienė, I., & Tvaronavičienė, A. (2009). Legal environment within the EU: free movement of lawyers and legal services. Business: Theory and Practice, 10(1), 30-37. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2009.10.30-37
Published in Issue
Mar 27, 2009
Abstract Views
383
PDF Downloads
166
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.