Share:


The influence of mobbing as discrimination in employee relations on organizational climate

    Jolita Vveinhardt Affiliation

Abstract

In the article the development and the structure of organizational climate are analysed as well as the influence of mobbing in employee relations on the organization’s climate. The source of the organizational climate’s research- psychological researches, which had developed into climate’s research at the end of the fourth decade of the last century. Analysing the development of the researches of organizational climate and characteristics it is possible to state, that there is not any conception which describes the organizational climate, that is why the authors characterize the same characteristic naming it differently. Organizational climate is the result and the sum of the relations and reactions of organization’s members, including the leaders. There are several types of climate differentiated, which only reflect the palette of the wide range of employee relations, their quality, nature and reactions. The organizational climate includes its inner and outer difficulties, the types of people, the processes of work and management, physical arrangement, interpersonal and inner ways of organization and the behaviour of the leaders in organization. The condition of the climate depends on such factors as: safety/ the feeling of determination, creativity/ initiative, values/ traditions, taking a position in the organization/ leaving, communication, the spread of information, relations with the employees, control, the interrelations between the employees, honesty,  tolerance, non-formal groups, conflicts in organization, mobbing as discrimination in employee relations, discriminative actions of mobbing. Organizational climate is a changing category; the quality of it cannot be described by constant values. The researches prove that discriminative actions of mobbing in interrelations between the employees influence the work environment climate. Discriminative behaviour damages the functions of interrelation. Mobbing, being one of the indexes of organizational climate, correlate with the other factors of organization’s climate and change the direction of their vectors. That is why the condition of the organizational climate could be viewed as an indicator which warns about the danger of mobbing as discrimination in employee relations or the absence of it. On the other hand, bad environment does not guarantee, that in this section of organization there is a mobbing case. That is why the condition of the climate is one of the signals which inspires people to look for mobbing if the environment is bad.


Article in Lithuanian.


Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose poveikis organizacijos klimatui


Santrauka. Straipsnyje apžvelgiama organizacijos klimato tyrimų raida ir sandara, analizuojamas mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose poveikis organizacijos klimatui. Organizacijos klimato tyrinėjimo ištakos – psichologiniai tyrinėjimai, į klimato tyrimus išsivystę praėjusio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje. Apžvelgiant organizacijos klimato tyrimų raidą ir charakteristikas galima teigti, kad nėra bendros organizacijos klimatą apibūdinančios charakteristikų sampratos, kitaip tariant, autoriai, apibūdindami tą pačią charakteristiką, skirtingai ją įvardija. Organizacijos klimatas yra organizacijos narių, įskaitant ir vadovus, tarpusavio santykių padarinys ir reakcijų į šiuos santykius suma. Išskiriamos įvairios klimato rūšys tik atspindi plačią darbuotojų tarpusavio santykių gamą, santykių pobūdį, kokybę ir organizacijos narių reakcijas. Organizacijos klimatas apima jos vidinius ir išorinius sunkumus, žmonių tipus, darbo ir vadovavimo procesus, fizinį išdėstymą, tarpasmeninės ir organizacijos vidaus komunikacijos būdus, vadovų elgseną organizacijoje. Klimato būklė priklauso nuo tokių veiksnių: saugumo/apibrėžtumo pojūtis, kūrybiškumas/iniciatyva, vertybės/tradicijos, atėjimas į organizaciją/išėjimas, komunikacija, informacijos sklaida, santykiai su vadovais, kontrolė, darbuotojų tarpusavio santykiai, atvirumas, tolerantiškumas, neformaliosios grupuotės, konfliktai organizacijoje, mobingas kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose, diskriminuojantys mobingo veiksmai. Organizacijos klimatas yra kintama kategorija, jo kokybė neapibrėžtina pastoviais dydžiais. Tyrimais įrodyta, kad diskriminuojantys mobingo veiksmai darbuotojų tarpusavio santykiuose daro įtaką bendram darbo aplinkos klimatui. Diskriminuojanti elgsena pažeidžia darbuotojų tarpusavio santykių funkcionalumą. Mobingas, būdamas vienas iš organizacijos klimato veiksnių, koreliuoja su kitais organizacijos klimato veiksniais, pakeisdamas jų vektorių kryptis. Todėl organizacijos klimato būklę galima laikyti rodikliu, įspėjančiu apie mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose egzistavimą arba reiškinio nebuvimą. Antra vertus, prastas klimatas dar negarantuoja, kad padalinyje ar organizacijoje yra mobingas. Todėl klimato būklė yra tik vienas signalų, inspiruojančių tarp prasto klimato veiksnių ieškoti ir mobingo.


Reikšminiai žodžiai: organizacijos klimatas, organizacijos kultūra, mobingas kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose.

First Published Online: 10 Dec 2009

 

Keyword : organizational climate, organizational culture, mobbing as discrimination in employee relations

How to Cite
Vveinhardt, J. (2009). The influence of mobbing as discrimination in employee relations on organizational climate. Business: Theory and Practice, 10(4), 285-297. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2009.10.285-297
Published in Issue
Dec 10, 2009
Abstract Views
635
PDF Downloads
571
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.