Share:


Multicriteria evaluation of the competitive environment in the oligopolic market

    Romualdas Ginevičius Affiliation
    ; Algirdas Krivka Affiliation

Abstract

The formation and successful implementation of a modern enterprise’s competitive strategy is directly related to effective analysis of the environment surrounding the particular enterprise. The environment of the enterprise is traditionally divided into internal and external – the most dynamic and hardly forecasted component of the latter is the competitive (market, industry) environment. The competitive environment is considered to be a complex phenomenon, characterised by multiple quantitative and qualitative indicators (criteria), making the multicriteria evaluation methods to be the most appropriate tool for the analysis. The article presents the model of the multicriteria evaluation of the competitive environment in the oligopolic market covering the selection of the criteria for comprehensive evaluation, the distribution of weights, the selection of the appropriate multicriteria evaluation methods, the calculations and the interpretation of the results. The model is applied for the comparative analysis of three Lithuanian oligopolic markets: cellphone connection service market, beer market and Internet connection service market.


Article in Lithuanian.


Konkurencinės aplinkos oligopolinėje rinkoje daugiakriterinis vertinimas


Santrauka. Šiuolaikinės įmonės konkurencinės strategijos formavimas ir sėkmingas įgyvendinimas tiesiogiai siejami su efektyvia įmonės aplinkos analize. Įmonės aplinka tradiciškai skirstoma į vidinę ir išorinę. Pastarosios dinamiškiausia, sunkiai progno­zuojama, bet kartu strateginiu požiūriu svarbiausia komponentė yra konkurencinė (rinkos, ūkio šakos) aplinka. Konkurencinė aplinka straipsnyje suprantama kaip kompleksinis reiškinys, apibūdinamas daugybe kiekybinių ir kokybinių rodiklių (kriterijų), kurio išsamiai analizei atlikti pasitelkiami daugiakriterinio vertinimo metodai. Straipsnyje skelbiamas konkurencinės aplinkos oligopolinėje  rinkoje  daugiakriterinio  vertinimo  modelis,  apimantis  konkurencinės  aplinkos  vertinimo  kriterijų  atranką,  jų svorių nustatymą, daugiakriterinio vertinimo metodų parinkimą, skaičiavimus bei rezultatų interpretavimą. Sudarytas modelis praktiškai  aprobuojamas  konkurencinės  aplinkos  trijose  Lietuvos  oligopolinėse  rinkose  lyginamajai  analizei  atlikti:  judriojo telefoninio ryšio paslaugų, alaus ir interneto prieigos paslaugų rinkose.


Reikšminiai žodžiai: rinkos struktūra, oligopolija, konkurencinė aplinka, daugiakriterinis vertinimas, judriojo telefoninio ryšio paslaugų rinka, alaus rinka, interneto prieigos paslaugų rinka.


First Published Online: 10 Dec 2009

Keyword : market structure, oligopoly, competitive environment, multicriteria evaluation, cellphone connection service market, beer market, Internet connection service market

How to Cite
Ginevičius, R., & Krivka, A. (2009). Multicriteria evaluation of the competitive environment in the oligopolic market. Business: Theory and Practice, 10(4), 247-258. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2009.10.247-258
Published in Issue
Dec 10, 2009
Abstract Views
288
PDF Downloads
552
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.