Share:


Methodological problems and limitations of competitiveness evaluation

Abstract

The concept of competitiveness describes the relative, or comparative, position (economic, social, technological, etc.) of a company, industry, region, country or a group of countries with regard to other business firms, industries, countries, and groups of countries. According to Ivanov (2008), first of all, competitiveness is a complex economic phenomenon which has at least 3 levels: macro- (national economy), mezo- (regional economy, industry), and micro- (company economy). Each of the aforementioned levels has its own specifics and unique indicators that are to be applied in the process of competitiveness evaluation. It must be emphasized that the evaluation of competitiveness is economically relevant for a number of reasons: first, it is a process which enables to identify all the strengths and weaknesses of a national economy, striving for balanced and sustainable economic growth; second, the evaluation of competitiveness provides the basis for the creation of efficient economic stimulation instruments, as it identifies the competitive advantages of goods and services, and enables to forecast their ability to compete with analogical goods and services in local and foreign markets. Various competitiveness evaluation methods, which differ in terms of scope and application aim, have an essential common feature – they enable to define the relative position of an object with regard to other analogical objects by the use of various evaluation criteria and competitiveness indicators. The main evaluation problems that arise at the theoretical, or methodological, level are: the absence of a definite, clear, and solid concept of competitiveness; and the limitations caused by various evaluation methods. Practical problems are associated with limited resources, and the quality of (as well as the access to) relevant information, used in the process of competitiveness evaluation.


Article in Lithuanian.


Konkurencingumo vertinimo metodologinės problemos ir ribotumas


Santrauka. Konkurencingumas išreiškia reliatyvią, t. y. santykinę, įmonės, ūkio šakos, regiono, šalies ar šalių grupės (ekonominę, socialinę, technologinę ir kt.) poziciją kitų įmonių, ūkio šakų, regionų, šalių bei jų grupių atžvilgiu. Konkurencingumas pirmiausia laikytinas sudėtinga ekonomine kategorija, turinčia mažiausiai tris lygmenis: makro- (šalies ekonomika), mezo- (regiono, ūkio šakos ekonomika) ir mikro- (įmonės ekonomika). Kiekvienas iš jų turi savitumų ir tam tikrų unikalių rodiklių, naudojamų konkurencingumo  vertinimo  procese.  Konkurencingumo  vertinimas  ekonomiškai  reikšmingas  dėl  kelių  priežasčių:  pirma, tai  procesas,  leidžiantis  nustatyti  analizuojamos  šalies  ekonomikos  stiprybes  bei  silpnybes,  siekiant  subalansuotos  ir  darnios ekonomikos plėtros; antra, konkurencingumo vertinimas sudaro prielaidas kurti efektyvius ekonomikos dalyvių stimuliavimo bei  motyvavimo  instrumentus,  nes  identifikuoja  jų  prekių,  paslaugų  ir  veiklos  rūšių  specifikos  formuojamus  konkurencinius pranašumus ir padeda prognozuoti jų gebėjimą (ar gebėjimo stoką) atlaikyti kitų ekonomikos dalyvių konkurencinį spaudimą. Konkurencingumo vertinimo metodikos, skirtingos savo aprėptimi ir paskirtimi, turi esminį bendrą bruožą – jos leidžia nu-statyti vertinamo objekto santykinę poziciją kitų analogiškų (tos pačios rūšies) objektų atžvilgiu, remiantis sukurta vertinimo kriterijų ir rodiklių sistema. Konkurencingumo vertinimo problemos skirstytinos į teorines, t. y. susijusias su koncepciniais ir metodiniais apribojimais, bei praktines, išreiškiančias konkrečias konkurencingumo vertinimo metodikų taikymo problemas. Nuo metodikos išsamumo ir detalizavimo laipsnio tiesiogiai priklauso ne tik vertinimo rezultatų tikslumas, vertingumas, bet ir  vertinimo  proceso  sudėtingumas,  metodikos  taikymo  sąnaudos  bei  tikslingumas.  Pagrindinės  metodologinės  problemos, kylančios  konkurencingumo  vertinimo  procese, –  tai  bendros,  aiškios  konkurencingumo  sampratos  trūkumas  ir  vertinimo metodikų sukeliamas ribotumas. Praktiniu lygiu susiduriama su laiko ir finansinių išteklių stoka bei informacijos prieinamumo sudaromais apribojimais.


Reikšminiai žodžiai: konkurencingumas, konkurencingumo vertinimas, konkurencingumo vertinimo metodikos, konkurencingumo vertinimo problemos, konkurencingumo vertinimo ribotumai.

Keyword : competitiveness, competitiveness evaluation, competitiveness evaluation methods, competitiveness evaluation problems, competitiveness evaluation limitations

How to Cite
Navickas, V., & Malakauskaitė, A. (2010). Methodological problems and limitations of competitiveness evaluation. Business: Theory and Practice, 11(1), 5-11. https://doi.org/10.3846/btp.2010.01
Published in Issue
Mar 15, 2010
Abstract Views
299
PDF Downloads
398
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.