Share:


Theoretical aspects of employee’s competitiveness assessment

    Daiva Jurevičienė Affiliation
    ; Aleksandra Komarova Affiliation

Abstract

Faced with a shortage of skilled labour, more and more companies invest in training and education of their personnel. Organizational managers are confronted with the problem how to assess and compare employee’s advantages and disadvantages with its competitors, which criteria could be used to evaluate and compare the work performance and how to use best skills of employees to achieve organization’s strategic objectives. Employee evaluation is a complex, subjective process that needs to be solved systematically. Intercultural competence becomes important due to globalization, knowledge-based society. This article offers managerial methods to solve the problem, compares different ways used to assess employee’s competence. Scientific literature analysis is performed. Analysis of staff assessment revealed the factors that influence the competitiveness of employees, the threat of subjectivity in the evaluation process, evaluation methods diversity. The most important issues and methods to be used to tackle them are determined.


Article in Lithuanian.


Darbuotojo konkurencingumo vertinimo teoriniai aspektai


Santrauka. Susidūrusios su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu, vis daugiau įmonių ryžtasi investuoti į darbuotojų mokymą ir lavinimą. Organizacijų vadovams kyla problema – kaip įvertinti ir palyginti savo darbuotojų savybes su konkurentų darbuotojais, kokius kriterijus naudoti, vertinant ir lyginant darbo atlikimo efektyvumą ir kaip panaudoti geriausius darbuotojų įgūdžius siekiant strateginių organizacijos tikslų. Darbuotojų vertinimas yra kompleksinis, subjektyvus procesas, tad turi būti sprendžiamas sistemiškai. Išryškėja tarpkultūrinės kompetencijos svarba globalioje, žiniomis pagrįstoje visuomenėje. Straipsnyje siūlomi problemos  sprendimo  metodai,  lyginami  skirtingi  darbuotojų  kompetencijos  vertinimo  būdai.  Atlikta  mokslinės  literatūros analizė. Nagrinėjant darbuotojų vertinimą nustatyti veiksniai, kurie daro įtaką darbuotojų kompetencijai, subjektyvumo grėsmei vertinimo procese. Straipsnyje susisteminti metodai ir priemonės, tinkami darbuotojų konkurencingumui vertinti, atsižvelgiant į objektyvius ir subjektyvius vertinimo veiksnius.


Reikšminiai  žodžiai:  darbuotojo  vertinimas,  kompetencija,  konkurencingumas,  mokymo  procesas,  prieraišumo  indeksas, ugdymas, žinios.

Keyword : competence, competitiveness, education, evaluation of employee, knowledge, loyalty index, training process

How to Cite
Jurevičienė, D., & Komarova, A. (2010). Theoretical aspects of employee’s competitiveness assessment. Business: Theory and Practice, 11(2), 124-133. https://doi.org/10.3846/btp.2010.14
Published in Issue
Jun 10, 2010
Abstract Views
387
PDF Downloads
417
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.