Share:


Lithuanian investors’ behaviour during financial crisis

Abstract

Based on research of academic literature, this article analyses Lithuanian investors‘ behaviour during financial crisis. The article summarizes the newest finance science subjects, theories of behavioural finance, and works of various scientists, in order to find cognitive and emotional investors‘ deviations from rational behaviour, and also to better understand and explain how emotions and environment valuation mistakes influence investors and their decision-making. Emotional nature of investors‘ mistakes is repeating and predictable, therefore it can be used for gains. With the help of behavioural finance models, investor types are supposed, which are distinguished and summarized during the Lithuanian investors‘ behaviour research. The research revealed that financial crisis was extremely significant, having fundamental changes in investors‘ behaviour.


Article in Lithuanian.


Lietuvos investuotojų elgsena finansų krizės metu


Santrauka. Straipsnyje, remiantis teorinių šaltinių analize, nagrinėjama Lietuvos investuotojų elgsena krizės metu. Apibendrinamos vienos naujausių finansų mokslo sričių, finansų elgsenos teorijos ir įvairių mokslininkų darbai siekiant išsiaiškinti kognityvinius ir emocinius investuotojų nukrypimus nuo racionalios elgsenos, geriau suprasti ir paaiškinti, kaip emocijos ir aplinkos vertinimo klaidos veikia investuotojus ir jų sprendimų priėmimą. Emocinio pobūdžio investuotojų klaidos yra pasikartojančios ir nuspėjamos, todėl jos gali būti išnaudojamos pelnui gauti. Taikant finansų elgsenos modelius suponuojami investuotojų tipai, kurie išskirti ir apibendrinti atlikus Lietuvos investuotojų analizę. Tyrimas parodė, kad Lietuvos investuotojų elgsenai finansų krizė buvo reikšminga, ji kardinaliai pakeitė investuotojų elgseną.


Reikšminiai žodžiai: finansų elgsena, investuotojų elgsena, finansų krizė, perspektyvos teorija, investuotojų tipai.

Keyword : behavioural finance, investors‘ behaviour, financial crisis, prospective theory, investors‘ types

How to Cite
Bikas, E., & Kavaliauskas, A. (2010). Lithuanian investors’ behaviour during financial crisis. Business: Theory and Practice, 11(4), 370-380. https://doi.org/10.3846/btp.2010.40
Published in Issue
Oct 20, 2010
Abstract Views
644
PDF Downloads
1084
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.