Share:


Municipal waste management structural analysis

    Juozas Bivainis Affiliation
    ; Viktorija Podgaiskytė Affiliation

Abstract

Municipal waste management system – a complex, dynamic system, characterized by large volumes of waste generated, waste biodiversity and different system participants. The paper presents results of municipal waste management structural analysis. These are the characteristics of waste management cycle of five phases (waste generation, sorting at source, collection and transportation, use and disposal), participants (waste holders, managers, governance institutions and groups of interest), their mutual relations and communications with the various components of the environment. The results are treated as a background for the systematic decisions in municipal waste management, based on multicriteria evaluation methods.


Article in Lithuanian.


Komunalinių atliekų tvarkymo struktūrinė analizė


Santrauka. Komunalinių atliekų tvarkymo sistema– tai sudėtinga, dinamiška sistema, kuriai būdingi dideli susidarančių atliekų kiekiai, atliekų rūšių įvairovė ir skirtingi sistemos dalyvių interesai. Šiame straipsnyje pateikti komunalinių atliekų tvarkymo struktūrinės analizės rezultatai. Tai atliekų tvarkymo ciklo penkių fazių (atliekų susidarymo, rūšiavimo susidarymo šaltinyje, surinkimo ir vežimo, naudojimo ir šalinimo), sistemos dalyvių (atliekų turėtojų, atliekų tvarkytojų, valdymo institucijų ir interesų grupių), jų tarpusavio ryšių ir ryšių su įvairiais aplinkos komponentais charakteristika. Šie tyrimo rezultatai traktuojami kaip bazė komunalinių atliekų tvarkymą spręsti sistemiškai, sprendimus grįsti daugiakriteriniais vertinimo metodais.


Reikšminiai  žodžiai: atliekų  tvarkymo  sistema,  komunalinės  atliekos,  organizacinė  struktūra,  darnusis  vystymas,  sisteminis požiūris.

Keyword : waste management system, municipal waste, organizational structure, sustainable development, systems approach

How to Cite
Bivainis, J., & Podgaiskytė, V. (2010). Municipal waste management structural analysis. Business: Theory and Practice, 11(4), 323-334. https://doi.org/10.3846/btp.2010.35
Published in Issue
Oct 20, 2010
Abstract Views
535
PDF Downloads
399
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.