Share:


Public-private partnerships: Perspective of city’s territories development

    Jonas Jakaitis Affiliation
    ; Narimantas Kazimieras Paliulis Affiliation
    ; Ieva Meidutė Affiliation

Abstract

Development of sustainable territories’ and legislative basis, reconstruction of governance and financial mechanisms and improvement of private- public partnership (PPP) which are important goals in the development of cities’ territories and architecture policies are impossible to achieve without consistent implementation. During economic crisis Lithuania and the whole world are particularly interested in the models of partnership. One of the most important goals for government is to find ways to encourage the society to become new type cooperative and involved society through the development of cities. It is important to solve these problems because it can help to achieve equilibrium between nature, economics and cities’ development. It is obvious that limited resources require cooperation between businesses, government and society and those relationships are outlined in the other paragraphs. It is found that immediate changes are required in order to achieve sustainable cities’ development. It is important to rationally allocate necessary duties to government and society and get voluntary organizations and cities’ communities involved in order to coordinate necessary actions efficiently. The paper investigates PPP concept in the context of cities’ development, also, methods and possibilities of optimization of partnership management and its development in Lithuania. Furthermore, the paper examines world experience in incentives and obstacles of PPP.


Article in Lithuanian.


Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė: miesto teritorijų plėtros perspektyvos


Santrauka. Miestų teritorijų plėtros, taip pat ir miestų architektūros politikos formavimo bei jos strateginių tikslų (integruo-tas teritorijų vystymas, teisinės bazės kūrimas, valdymo sistemos pertvarka, finansinių mechanizmų, viešosios ir privačiosios partnerystės (VPP) tobulinimas) siekimas neįmanomas be nuoseklaus jų įgyvendinimo. Ekonominiu sunkmečiu pasaulis, taip pat  ir  Lietuva  ieško  atsakymų  ir  ypatingą  dėmesį  skiria  partnerystės  modelių  paieškai.  Šioje  situacijoje  vienas  iš  pagrindinių valdžios institucijų uždavinių – rasti būdus, kaip formuojant miestų plėtros politiką valdyti bei sudaryti prielaidas visuomenei tapti  naujo  tipo  aktyviai  bendradarbiaujančia,  miesto  kūrimo  procesuose  dalyvaujančia  pilietine  visuomene.  Šių  problemų sprendimas yra svarbus siekiant gamtinės, ekonominės socialinės aplinkos ir miestų architektūros darnos. Akivaizdu, kad riboti ištekliai skatina siekti verslo, valdžios ir visuomenės bendradarbiavimo efektyviausiais, straipsnyje aptariamais partnerystės būdais. Konstatuojama, kad būtinos skubios permainos ir pokyčiai siekiant darnaus kokybiškų miestų plėtros sprendimų. Labai svarbu užtikrinti gerą veiksmų ir darbų koordinaciją racionaliai paskirstant pareigas tarp valdžios ir visuomenės taip pat įtraukiant į valdymo procesus visuomenines organizacijas bei miestų bendruomenių narius. Straipsnyje nagrinėjama VPP samprata miestų plėtros kontekste, prielaidos, galimybės ir būdai, kaip optimizuoti partnerystės valdymą, jo raidą Lietuvoje. Nagrinėjamos VPP paskatos ir kliūtys, patirties įvairovė.


Reikšminiai žodžiai: miestų teritorijų plėtra, miestų bendruomenės, viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimas, viešasis ir privatusis verslas, koncesijos, bendradarbiavimas, vystymasis, koncepcinis modelis.

Keyword : urban development, cooperation of public and private sectors, public- private partnership, cooperation, development, conceptual model

How to Cite
Jakaitis, J., Paliulis, N. K., & Meidutė, I. (2011). Public-private partnerships: Perspective of city’s territories development. Business: Theory and Practice, 12(3), 246-257. https://doi.org/10.3846/btp.2011.25
Published in Issue
Sep 22, 2011
Abstract Views
421
PDF Downloads
383
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.