Share:


The impact of economic fluctuations on company results

    Alina Stundžienė Affiliation
    ; Rūta Bliekienė Affiliation

Abstract

The  influence  of  economic  environment  on  companies  and  their  activity  results  are  investigated  in  this  article.  The analysis of Lithuanian and foreign literature showed that impact of the changes of economic situation on company results has been very poorly explored. The company bankruptcy valuation question is more popular among researchers, but we think, that the tasks to identify the circumstances that warn about the changes of company results in advance, to adapt the company to new business conditions and to block the way to bankruptcy are more important. The aim of this article is to define how the changes of economic situation in the state influence the results of Lithuanian companies and their bankruptcy risk. The general data that include all sec-tors and all companies in this country are used in this research. The correlation analysis and regression analysis are used in order to establish the relation between company results and the changes in economic situation that are reflected by the changes of general domestic product (GDP).The investigation of the relationship between companies’ results and the changes of GDP showed that the number of companies and the number of bankruptcies in the state are directly dependent on the changes of GDP in a year. The authors showed that there is strong linear dependence between the changes of GDP and the main financial ratios of the company: the changes in sales, changes in gross profit and various profitability ratios. The results showed that changes of GDP influence Z value of Altman model that reflect the bankruptcy risk of the companies.


Article in Lithuanian.


Ekonomikos svyravimų įtaka įmonių veiklos rezultatams


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas ekonominės aplinkos poveikis įmonėms, jų veiklos rezultatams. Užsienio ir Lietuvos literatūros analizė parodė, kad šalies ekonominės būklės pasikeitimo įtaka įmonių veiklos rezultatams yra mažai ištirta. Plačiau nagrinėjama  tik  įmonių  bankroto  tikimybės  nustatymo  problema,  tačiau,  autorių  manymu,  daug  svarbesnis  uždavinys  – identifikuoti aplinkybes, kurios iš anksto įspėja apie artėjančius įmonių veiklos rezultatų pasikeitimus, gebėti prisitaikyti prie naujų verslo sąlygų ir užkirsti kelią įmonės bankrotui. Todėl šio straipsnio tikslas – nustatyti, kaip šalies ekonominės būklės pasikeitimas veikia Lietuvos įmonių veiklos rezultatus ir bankroto tikimybę. Šiame darbe tyrimui atlikti apsiribota bendrais visas pramonės šakas ir šalyje veikiančių įmonių rodiklių duomenimis, o ryšiui tarp jų ir šalies ekonominės būklės pasikeitimo, kurį atspindi šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) pokytis, nustatyti naudota koreliacinė analizė ir regresinė analizė. Lietuvos įmonių veiklos rezultatų priklausomybės nuo šalies BVP pokyčio tyrimas parodė, kad įmonių skaičiaus kitimas ir įmonių bankrotų skaičiaus kitimas tiesiogiai priklauso nuo šalyje sukuriamo BVP pokyčio per metus. Nustatyta, kad tarp BVP pokyčio ir pagrindinių įmonės veiklos rezultatų, t.y. pajamų iš pardavimo pokyčio, bendro pelno pokyčio bei daugumos pelningumo rodiklių, yra gana stipri tiesinė priklausomybė. Taip pat nustatyta, kaip šalies BVP pokytis keičia įmonių bankroto tikimybę, nusakančią Altmano modelio Z reikšmę.


Reikšminiai žodžiai: įmonių vertinimas,ekonominė aplinka, bankroto tikimybė, BVP įtaka įmonių veiklos rezultatams, ekonomikos svyravimai, Lietuvos įmonių tyrimas.


 

Keyword : company valuation, economic environment, bankruptcy risk, impact of GDP on company results, economic fluctuations, research of Lithuanian companies

How to Cite
Stundžienė, A., & Bliekienė, R. (2012). The impact of economic fluctuations on company results. Business: Theory and Practice, 13(1), 5-17. https://doi.org/10.3846/btp.2012.01
Published in Issue
Mar 7, 2012
Abstract Views
386
PDF Downloads
388
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.