Share:


Investment portfolio formation using decision support system

    Viktorija Stasytytė Affiliation

Abstract

In contemporary financial market and scientific field of finance the demand for knowledge-based and software-supplied systems allowing investors and financial analysts to make proper and timely decisions is rising. The possible instrument for solv-ing the problem of optimal portfolio formation in the capital market is proposed in the paper – the investment portfolio decision support system. The paper also thoroughly describes the structure of the system, as well as its main operation principles. The system is based on the adequate portfolio model, which proposes to express portfolio values in three parameters – profitability, reliability  and  risk.  Thus  in  decision-making  subsystem  two  surfaces  are  formed  –  possibilities  (efficient)  surface  and  utility  functions’ surface, and in their tangency point the optimal decision is found – the structure of investment portfolio. The possible trends of system’s development and possibilities of its application are presented.


Article in Lithuanian.


Investicijų portfelio sudarymas naudojant sprendimų paramos sistemą


Santrauka. Šiuolaikinėje finansų rinkoje ir finansų mokslo srityje kyla žiniomis pagrįstų ir programiškai aprūpintų sistemų, padedančių investuotojams ir finansų analitikams laiku priimti tinkamus sprendimus, poreikis. Straipsnyje siūloma galima priemonė optimalaus portfelio sudarymo problemai kapitalo rinkoje spręsti – investicijų portfelio sprendimų paramos sistema. Straipsnyje taip pat detaliai aprašoma sistemos struktūra ir pagrindiniai veikimo principai. Sistema paremta adekvačiojo portfelio modeliu, siūlančiu portfelio reikšmes matuoti pagal tris parametrus – pelningumą, patikimumą ir riziką. Taip sprendimų priėmimo posistemyje formuojami du erdviniai paviršiai – galimybių (efektyvusis) paviršius ir naudingumo funkcijų paviršius, kurių susilietimo taške gaunamas optimalus sprendinys – investicijų portfelio struktūra. Pateikiamos galimos sistemos plėtojimo kryptys ir pritaikymo galimybės.


Reikšminiai  žodžiai:  investicijų  portfelis,  adekvačiojo  portfelio  modelis,  sprendimų  paramos  sistema,  sistemos  inžinierius,  prognozavimas, monitoringas.

Keyword : investment portfolio, adequate portfolio model, decision support system, system engineer, forecasting, monitoring

How to Cite
Stasytytė, V. (2012). Investment portfolio formation using decision support system. Business: Theory and Practice, 13(3), 253-263. https://doi.org/10.3846/btp.2012.27
Published in Issue
Aug 31, 2012
Abstract Views
356
PDF Downloads
208
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.