Share:


Investment portfolio optimisation model based on stocks investment attractiveness

Abstract

Firm’s performance and potential return on investments in its stocks are determined by many factors. However, most of portfolio optimisation methods are oriented to decision- making based on stock price changes in the past. Recent financial crisis has showed that often the biggest downfall in the period of crisis is experienced by stocks, which had the biggest growth before crisis. So decision- making based on stock price tendencies analysis by ignoring fundamental factors can be inefficient. The variety of MCDM methods was briefly described and their application possibilities for portfolio optimisation were evaluated in the article. The basic portfolio selection model, based on stocks investment attractiveness, was introduced. Particular model application solutions to stocks investment attractiveness evaluation and direct portfolio optimisation stages were proposed. The pilot research was carried out, the results of which showed that proposed model enables gaining better results than comparative Markowitz and equal weights portfolios.


Article in Lithuanian.


Akcijų investiciniu patrauklumu paremtas investicinio portfelio sudarymo modelis


Santrauka. Įmonės veiklos efektyvumą ir galimą grąžą iš investavimo į jos akcijas nulemia daugelis veiksnių. Tačiau didžioji dalis portfelio optimizavimo metodų orientuoti į sprendimų priėmimą remiantis vien akcijų kainų kitimo tendencijomis praeityje. Ši finansinė krizė parodė, kad dažnai didžiausią nuosmukį krizės metu patiria tos akcijos, kurių kainos labiausiai kilo prieš krizę. Taigi sprendimų priėmimas remiantis vien praeities akcijų kainos kitimo tendencijomis ir ignoruojant fundamentalius veiksnius gali būti neefektyvus. Šiame straipsnyje trumpai aptarta daugiakriterinio sprendimų priėmimo (MCDM) metodų įvairovė ir  įvertintos  jų  taikymo  portfelio  optimizavimo  problemai  spręsti  galimybės.  Pristatytas  bazinis  portfelio  sudarymo  modelis,  paremtas  akcijų  investiciniu  patrauklumu.  Pasiūlyti  konkretūs  modelio  taikymo  sprendimai  akcijų  investicinio  patrauklumo įvertinimo  ir  portfelio  optimizavimo  etapuose.  Atliktas  bandomasis  tyrimas,  kurio  rezultatai  parodė,  kad  pasiūlytas  modelis  leidžia pasiekti geresnių rezultatų nei lyginamieji – Markowitz ir lygiomis dalimis sudaryti portfeliai.


Reikšminiai žodžiai: investicijų portfelis, portfelio optimizavimas, akcijų investicinis patrauklumas, vidinė portfelio koreliacija, daugiakriterinis sprendimų priėmimas.

Keyword : investment portfolio, portfolio optimisation, stocks investment attractiveness, portfolio inter-correlation, multiple criteria decision making

How to Cite
Žilinskij, G., & Rutkauskas, A. V. (2012). Investment portfolio optimisation model based on stocks investment attractiveness. Business: Theory and Practice, 13(3), 242-252. https://doi.org/10.3846/btp.2012.26
Published in Issue
Aug 31, 2012
Abstract Views
1063
PDF Downloads
406
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.