Share:


Evaluation of pillar II pension funds‘ return on investment considering risk

    Daiva Jurevičienė Affiliation
    ; Šarūnė Samoškaitė Affiliation

Abstract

The article deals with the topic of Lithuanian pillar II private pension funds investments’ evaluation. Private pension funds’ features and stand in Lithuanian pension funds’ system are analyzed. The main assessment criteria are marked and relevant method is settled in the article. Investment return’s estimation considering risk is carried out using identified criteria analysis which allows both to determine the most effective pillar II private pension funds operating in 2008–30th June 2011 in Lithuania and to compare them between themselves or with other long-term personal investment alternatives.


Article in Lithuanian.


II pakopos pensijų fondų investicijų grąžos atsižvelgiant į riziką vertinimas


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama II pakopos privačių pensijų fondų investicijų vertinimo problematika Lietuvoje. Analizuojami privačių pensijų fondų bruožai ir vieta Lietuvos pensijų sistemoje. Išskiriami pagrindiniai vertinimo kriterijai, nustatomas tinkamas metodas. Remiantis identifikuotų kriterijų analize, atliekamas investicijų grąžos, atsižvelgiant į riziką, vertinimas, kuris ne tik leidžia nustatyti 2008–2011 m. birželio 30 d. efektyviausiai veikusius II pakopos privačius pensijų fondus Lietuvoje, bet ir palyginti juos tarpusavyje bei su kitomis ilgalaikėmis asmeninio investavimo alternatyvomis.


Reikšminiai žodžiai: efektyvumas, grąža, privatūs pensijų fondai, II pakopos pensijų fondai, rizika, Šarpo metodas.

Keyword : effectiveness, return, private pension funds, pillar II pension funds, risk, Sharp method

How to Cite
Jurevičienė, D., & Samoškaitė, Šarūnė. (2012). Evaluation of pillar II pension funds‘ return on investment considering risk. Business: Theory and Practice, 13(4), 304-313. https://doi.org/10.3846/btp.2012.32
Published in Issue
Dec 31, 2012
Abstract Views
323
PDF Downloads
176
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.