Share:


Evaluation of the influence of the structure and rate of taxes and social insurance contributions on labour market using the stochastically informative expert system

Abstract

The aim of this article is to make use of the possibilities of stochastically informative expertise system, adapting it for the analysis of interactions between the tax scale and structure with changes in the labour market. In this article, stochastically informative expertise is understood as a case of expert evaluation, when the expert estimate of the possibilities of the analysed characteristic are presented as probability distributions. The authors aim to constructively merge the idea of stochastically informative expertise with possibilities of correlation and regression analysis methods. On one hand, possibilities of the correlation regression analysis to determine the characteristics and forms of dependencies are achieved taking into account the influence of the indeterminate. On the other hand, the method of stochastically informative expertise used together with possibilities of imitative modelling allows the information obtained through correlation regression analysis to be used for the description by their value probability distributions of the indicators of analysed interactions, this way naturally merging the possibilities of effectiveness and reliability while assessing the interactive processes between the labour market and taxes or social insurance contributions.


Mokesčių ir socialinio draudimo įmokų masto ir struktūros įtakos darbo rinkai vertinimas


Santrauka


Straipsnio tikslas – pasinaudoti stochastiškai informatyvios ekspertinės sistemos galimybėmis, pritaikant jas mokesčių masto ir struktūros sąveikų su pokyčiais darbo rinkoje analizei. Stochastiškai informatyvi ekspertizė straipsnyje suprantama kaip ekspertinio  vertinimo  atvejis,  kai  nagrinėjamo  požymio  galimybių  ekspertiniai  įverčiai  pateikiami  kaip  galimybių  tikimybės  skirstiniai. Stochastiškai informatyvios ekspertizės idėją bandoma konstruktyviai sujungti su koreliacinės ir regresinės analizės metodų  galimybėmis.  Viena  vertus,  pasiektos  koreliacinės  regresinės  analizės  galimybės  nustatyti  priklausomybių  pobūdį  ir  formas  kartu  atsižvelgiant  į  neapibrėžties  poveikį.  Kita  vertus,  stochastiškai  informatyvios  ekspertizės  metodika,  pasitelkiant  imitacinio  modeliavimo  galimybes,  leidžia  regresinės  koreliacinės  analizės  metu  gautą  informaciją  panaudoti  nagrinėjamų  sąveikų rodikliams aprašyti jų reikšmių galimybių tikimybės skirstiniais, taip pat natūraliai sujungiant efektyvumo ir patikimumo galimybes, nagrinėjant darbo rinkos ir socialinio draudimo įmokų sąveikos procesus.


Reikšminiai žodžiai: ekspertinių sistemų tinklas, stochastiškai informatyvi ekspertizė, požymio reikšmės galimybių tikimybės skirstinys, optimalus išteklių paskirstymas neapibrėžties sąlygomis.

Keyword : network of expert systems, stochastically informative expertise, distribution of the attribute value probability, optimal allocation of resources under uncertainty

How to Cite
Ruškytė, D., Rutkauskas, A. V., & Navickas, V. (2013). Evaluation of the influence of the structure and rate of taxes and social insurance contributions on labour market using the stochastically informative expert system. Business: Theory and Practice, 14(2), 83-96. https://doi.org/10.3846/btp.2013.10
Published in Issue
Jun 11, 2013
Abstract Views
434
PDF Downloads
283
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.