Share:


Innovation and creativity in an industrial enterprise

    Irena Zabielavičienė Affiliation

Abstract

The article analyses factors influencing the development of innovation and creativity in national industrial organizations regarding the positions of organizational behaviour and management psychology. The paper also examines the „consolidation“ of innovation in the organization and looks at forming an innovation team. A study on the processes occurring in the teams at various stages of forming, differentiation, integration and maturity has been carried out. The article investigates changes in team relations and potential psychological problems that may appear in a team shifting from one evolution stage to another. Besides, the article provides the analysis of problems arising from the composition of the team, design of work and the context of the efficiency of the innovation team at various stages of its development. It is posited, that the relationship between team coherence and its productivity lies in the norms functioning within the team. In turn, the functions approximating the interdependence of the psychological climate taking into account the organization factors of the organization have been observed. The analysis of approximating functions reveal that when a team goes through the stages of forming, differentiation, integration and maturity, the factors of organizational behaviour exert an ever increasing influence on the psychological climate of the team. The more the team is focused on a task, the more it becomes intolerant of organizational behaviour stimuli.


Inovacijos ir kūrybingumas pramonės įmonėje


Santrauka


Straipsnyje  veiksniai,  turintys  įtakos  inovacijų  plėtrai  ir  kūrybingumo  vystymui  Respublikos  pramonės  įmonėse,  nagrinėjami remiantis organizacinės elgsenos ir vadovavimo psichologijos teiginiais. Analizuojamas inovatyvumo kaip vertybės įsitvirtinimas įmonėje. Nagrinėjamas inovacijų komandos formavimasis. Atliktas procesų, vykstančių komandos formavimo, diferenciacijos, integracijos ir brandos stadijose tyrimas. Nagrinėjama komandos narių santykių kaita ir potencialios psichologinės problemos komandai pereinant iš vienos vystymosi stadijos į kitą. pateikta analizė problemų, kylančių dėl komandos sudėties, darbo dizaino ir konteksto įtakos inovacijų komandos darbo efektyvumui įvairiais jos formavimosi etapais. Teigiama, kad ryšys tarp komandos darnos ir produktyvumo priklauso nuo joje susiformavusių normų. Nagrinėjamos socialinio dykinėjimo priežastys ir vadovo vaidmuo formuojant konstruktyvų psichologinį klimatą komandoje. Nustatytos inovacijų komandos psichologinio klimato priklausomybę nuo organizacinių įmonės veiksnių aproksimuojančios funkcijos. Aproksimuojančių parametrų analizė rodo,  kad  inovacijų  komandai  pereinant  formavimo,  diferenciacijos,  integracijos  ir  brandos  stadijas,  organizacinės  elgsenos  veiksniai daro vis didesnę įtaką psichologiniam komandos klimatui. Kuo daugiau susitelkusi komanda, tuo ji tampa nepakantesnė organizacinės elgsenos dirgikliams.


Reikšminiai žodžiai: inovacijos, kūryba, inovatyvumas, kūrybingumas, komanda, organizacinė elgsena.

Keyword : innovation, creativity, creation, team, organizational behaviour

How to Cite
Zabielavičienė, I. (2013). Innovation and creativity in an industrial enterprise. Business: Theory and Practice, 14(3), 240-248. https://doi.org/10.3846/btp.2013.25
Published in Issue
Sep 23, 2013
Abstract Views
376
PDF Downloads
314
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.