Share:


Research into the impact of the economic crisis on Lithuanian industries

Abstract

The paper analyses the impact of the economic crisis of 2008 on Lithuanian industries. Research involves 68 industries (identified according to the 2nd digit level classification of economic activities by the Statistics Lithuania), whereas the effect of the crisis is evaluated on the basis of the system of 14 indicators, including those for the financial state and performance of the enterprise, including profitability, liquidity, solvency and asset turnover, accompanied by additional economic indicators characterising the level of economic activity: the number of enterprises, sales revenues, the number of employees and average wages. Research is based on annual relative changes in the values of the selected indicators compared to the previous year and to the base year while the period under research refers to calendar years 2006–2011. The study allows indicating the industries most and least affected by the economic crisis; furthermore, the industries having the best and worst after-crisis recovery rates are identified. The issues of disclosing financial indicators mostly affected by the economic crisis and being the first to recover afterwards are also examined.


Ekonominės krizės poveikio Lietuvos ūkio šakoms tyrimas


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas 2008 m. prasidėjusios ekonominės krizės poveikis Lietuvos ūkio šakoms. Tyrimas apima 68 ūkio šakas (išskiriamos pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus dviejų ženklų lygio veiklos rūšis), o krizės poveikis analizuojamas pasitelkus 14 rodiklių sistemą, sudarytą iš finansinės įmonių būklės ir veiklos rezultatų santykinių rodiklių: pelningumo, likvidumo (trumpalaikio mokumo), įsiskolinimo (ilgalaikio mokumo) ir turto apyvartumo, bei papildomų ūkinės veiklos aktyvumą apibūdinančių ekonominių rodiklių: įmonių skaičiaus, pajamų iš pardavimo, samdomų darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio. Ekonominės krizės poveikiui kiekybiškai įvertinti analizuojami  pasirinktų  rodiklių  grandininiai  ir  baziniai  padidėjimo  tempai  2006–2011  m.  Atliktas  tyrimas  leidžia  nustatyti  ekonominės krizės stipriausiai (ir silpniausiai) paveiktas, taip pat sparčiausiai (ir lėčiausiai) po krizės atsigaunančias ūkio šakas. Be to, tiriama, kurie finansiniai įmonių rodikliai stipriausiai paveikti ekonominės krizės, kurie rodikliai pirmieji įgavo teigiamą dinamiką prasidėjus pokriziniam ekonomikos atsigavimui.


Reikšminiai žodžiai: ūkio šakų tyrimas, ekonominė krizė, finansinės įmonių būklės ir veiklos rezultatų rodikliai, pelningumas, likvidumas, mokumas, turto apyvartumas.

Keyword : industry research, economic crisis, indicators for the financial state and performance of an enterprise, profitability, liquidity, solvency, asset turnover

How to Cite
Krivka, A. (2013). Research into the impact of the economic crisis on Lithuanian industries. Business: Theory and Practice, 14(3), 188-199. https://doi.org/10.3846/btp.2013.20
Published in Issue
Sep 23, 2013
Abstract Views
552
PDF Downloads
385
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.