Share:


Riskiness and interdependencies of business value variables

    Jonas Žaptorius Affiliation
    ; Gintautas Garbanovas Affiliation

Abstract

In business value calculations usualy great attention is given to the so-called discounted cash flows method. Here business risk estimation takes into account only the discount rate. This is a very general assumption, in which theoretically all possible and probable risks should be reflected. In modeling business value dynamics that is not enough, because all business risks have individual and changeable probabilities. Business risks used in business valuation are without adequate estimation of probabilities. Trying to achieve increased business value should be based on reaserches, in which by modelling we obtain possibilities for value increasening based on value and its risk optimal relationship criterion. The aim of this research is to obtain impact of changing riskiness of diferent business risk drivers on business value, and to obtain impact of interdependence of diferent business risk drivers on business value. The results are expressed with probability density function of business value variable. Research results show that increasening of business value as the goal of each business could and should be analized together with value variable probability, i.e. with value risk criterion.


Article in Lithuanian.


Verslo vertės kintamųjų rizikingumas ir tarpusavio įtaka


Santrauka. Nustatant įmonės vertę paprastai daug dėmesio skiriama vadinamajam diskontuotų pinigų srautų metodui. Čia verslo rizika įvertinama tik diskonto norma. Tai labai bendras įvertinimas, kuriame teoriškai turi atsispindėti visos įmanomos ir tikėtinosios rizikos. Modeliuojant verslo vertės dinamiką to nepakanka, nes verslo rizikos turi savo nevienodas ir kintamas tikimybes. Verslo rizikos, kurios naudojamos įmonei vertinti, neturi adekvataus tikimybių įvertinimo. Didesnės verslo vertės siekimas turi būti pagrįstas tyrimais, kuriuose modeliuojant ištiriamos vertės didinimo galimybės, remiantis vertės ir jos rizikos optimalaus santykio kriterijumi. Šio tyrimo tikslas – ištirti skirtingų verslo vertės teikėjų rizikingumo kitimo bei tarpusavio priklausomybių kitimo pasekmes verslo vertei, rezultatus išreiškiant verslo vertės rodiklio tikimybių skirstiniu. Tyrimo rezultatai parodė, kad įmonės vertės didinimas, kaip kiekvieno verslo objekto tikslas, gali ir turi būti analizuojamas neatsiejant nuo siekiamo vertės dydžio tikimybės, t. y. nuo tos verslo vertės rizikos.


Reikšminiai žodžiai: vertinimas, vertės valdymas, vertės rizikingumas, simuliavimas, kintamųjų tarpusavio įtaka.

Keyword : valuation, value management, value riskiness, simulation, variables interdependence

How to Cite
Žaptorius, J., & Garbanovas, G. (2007). Riskiness and interdependencies of business value variables. Business: Theory and Practice, 8(3), 166-175. https://doi.org/10.3846/btp.2007.24
Published in Issue
Sep 27, 2007
Abstract Views
368
PDF Downloads
275
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.