Share:


The purposefulness reasoning of new service development

    Juozas Bivainis Affiliation
    ; Rolandas Drejeris Affiliation

Abstract

The contradicting views of many theoreticians and practicians about purposefulness of new service development on the one hand, and often unproductive relatively heavy expenses on the other hand determined the deeper research in this area. In this article it is offered to use quantitative methods to determine purposefulness of new service development and to compare ways of developing service business. Also this article offers a new pattern for substantiation of purposefulness of new service development. The pattern consists of six components and there is proposed content of every component by the interrelationship and using conditions in this article. The core of the offered methodology is a comparison of all directions for the companies’ business development and finding the best solution.


Article in Lithuanian.


Naujų paslaugų diegimo tikslingumo pagrindimas


Santrauka. Prieštaringi daugelio teoretikų ir praktikų požiūriai dėl naujų produktų (ir paslaugų) diegimo tikslingumo, viena vertus, bei neretai neproduktyvios santykiškai didelės naujų paslaugų diegimo išlaidos, kita vertus, lemia šios srities gilesnių tyrimų poreikį. Straipsnyje argumentuotas naujų paslaugų diegimo tikslingumo pagrindimo reikšmingumas. Siekiant padidinti sprendimų dėl naujų paslaugų diegimo tikslingumo objektyvumą siūloma plačiau taikyti kiekybinius vertinimo metodus, nagrinėti ir lyginti įvairias paslaugų plėtros įmonėje alternatyvas. Siūlomas naujų paslaugų diegimo tikslingumo pagrindimo modelis, sudarytas iš šešių susijusių komponentų. Aptartas kiekvieno iš jų turinys, tarpusavio ryšiai, aprašytos taikymo sąlygos.


Reikšminiai žodžiai: verslo plėtra, naujos paslaugos, paslaugų tikslingumas, vertinimas, pagrindimo modelis.

Keyword : business development, new services, purposefulness, evaluation, pattern of reasoning

How to Cite
Bivainis, J., & Drejeris, R. (2007). The purposefulness reasoning of new service development. Business: Theory and Practice, 8(3), 119-130. https://doi.org/10.3846/btp.2007.18
Published in Issue
Sep 27, 2007
Abstract Views
383
PDF Downloads
243
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.