Share:


Multi‐attribute model for estimation of retail centres influence on the city structure. Kaunas city case study

    Jurgis Zagorskas Affiliation
    ; Zenonas Turskis Affiliation

Abstract

This paper concerns multi‐attribute decision support methodology applied to analyze the impact of retail centres on the city as a complex system. Influence on the city is described as the sum of effects the retail centres give to the quality of life to the neighborhood and other city population, the work of city transportation system, architectural and urban perception of the city. The gamut of impact is estimated and numerical expression is obtained. Using it different alternative objects are compared. The task is described by many attributes. The main attributes are distinguished to measure the influence of retail centres on quality of life, the work of transportation system, on the economics and the architectural ‐ urban perception of the city. On the basis of expert judgment the weights of attributes are estimated. The normalization of the efficiency attributes is done using linear normalization method. The values of different attributes are derived from the rating done by urbanism ground experts. From ideal values the optimal alternative is made. Influence is estimated using Multiplicative Summarized Optimal Criterion method. The strategy of retail centres development is defined by comparison of existing objects to ideal value. The multi‐attribute model for estimation of retail centres influence to the city was used in “Kaunas city municipality specialised plan for dislocation of retail centres”. The research results determined effectiveness of existing objects and future development strategy.


Prekybos centrų poveikio miesto struktūrai įvertinimo daugiakriterinis modelis Kauno miesto pavyzdžiu


Santrauka. Aprašomas daugiakriterinio metodo taikymas prekybos centrų poveikiui miestui, kaip sudėtingai sistemai, įvertinti. Poveikis miestui aprašomas kaip prekybos centrų sukeliamų padarinių, pvz., aplinkinių gyventojų ir visų miesto gyventojų aplinkos kokybės pokyčiai, miesto susisiekimo sistemos pokyčiai, architektūrinio ir urbanistinio miesto suvokimo pokyčiai, suma. Padariniai įvertinami skaitinėmis reikšmėmis ir skaičiuojama jų visuma. Taikant šį metodą, lyginami skirtingi alternatyvūs objektai. Uždavinys aprašomas daugeliu kriterijų. Pagrindiniai atributai padeda įvertinti prekybos centrų poveikį gyvenimo kokybei, susisiekimo sistemos darbui, ekonominei naudai ir architektūriniam bei urbanistiniam aplinkos suvokimui. Kriterijų reikšmingumai (svarba) nustatyti ekspertų vertinimo metodu. Jiems normalizuoti taikomas tiesinis normalizavimo metodas. Kriterijų reikšmingumai apskaičiuoti įvertinus miestų planavimo srities specialistų pildytas anketas. Iš idealių įvertinimų suformuota optimali alternatyva, kad galima būtų palyginti su realiai egzistuojančiais objektais. Poveikis skaičiuojamas taikant multiplikatyvinį suminį optimalių kriterijų metodą. Prekybos centrų plėtros strategija siūloma lyginant esamų objektų įvertinimus su optimaliu įvertinimu. Daugiakriterinis prekybos centrų modelis prekybos centrų poveikiui miesto sistemai įvertinti buvo naudojamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiajame plane. Tyrimų rezultatai padėjo nustatyti egzistuojančių objektų efektyvumą ir prekybos centrų plėtros strategiją ateičiai.


Reikšminiai žodžiai: daugiakriterinė analizė, prekybos centrai, prekybos centrų poveikis miesto struktūrai, efektyvumo kriterijai, rangai, multiplikatyvinis suminis optimalus kriterijus.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : multicriteria analysis, retail centres, influence of retail centres on the city structure, efficiency attributes, ranks, Multiplicative summarized optimal criterion

How to Cite
Zagorskas, J., & Turskis, Z. (2006). Multi‐attribute model for estimation of retail centres influence on the city structure. Kaunas city case study. Technological and Economic Development of Economy, 12(4), 347-352. https://doi.org/10.3846/13928619.2006.9637765
Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
258
PDF Downloads
192
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.