Share:


History and evolving trends of construction colloquia on sustainability and operational research

Abstract

The article presents development and trends of international cooperation between three academic centers from Germany, Poland and Lithuania. The review of results of 11 conferences have been presented: exchange of experience (1986–2008), integration of academic community, support for promotional works constitute goals of these meetings. Decision‐making methods, multi‐criteria optimization and sustainability were the subject of the cooperation. All eleven colloquiums were organized by the same researchers and there were published tens of books and more than 350 scientific articles related to the mentioned colloquia. The most important scientific trends and the results achieved are examined in the paper.


Statybos kolokviumo „subalansuotumas ir operaciniai tyrimai“ istorija ir ateities tendencijos


Santrauka. Straipsnyje aptariama tarptautinio bendradarbiavimo plėtra ir tendencijos tarp trijų akademinių centrų – Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos, apžvelgti vienuolikos konferencijų rezultatai: patirties pasidalijimas (1986–2008), integracija į akademinę bendruomenę, parama tolesniems darbams, kertiniai susitikimų tikslai. Pagrindinė bendradarbiavimo dingstis – sprendimų priėmimo metodai, daugiakriterinis optimizavimas ir darnioji plėtra. Visi vienuolika kolokviumų buvo organizuoti tų pačių mokslininkų. Remiantis kolokviumo medžiaga buvo išspausdinta dešimtys knygų ir daugiau nei 350 mokslinių straipsnių. Čia apžvelgtos pačios svarbiausios mokslinės tendencijos ir išanalizuoti pasiekti rezultatai.


Reikšminiai žodžiai: statyba, subalansuotumas, daugiakriteriniai metodai, operacijų tyrimai, tarptautinis bendradarbiavimas, rezultatai.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : construction, sustainability, multiple criteria methods, operational research, international collaboration, results

How to Cite
Zavadskas, E. K. (2008). History and evolving trends of construction colloquia on sustainability and operational research. Technological and Economic Development of Economy, 14(4), 578-592. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.578-592
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
325
PDF Downloads
182
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.