Share:


Sustainable management of water resources based on web services and distributed data warehouses

    Dalė Dzemydienė Affiliation
    ; Saulius Maskeliūnas Affiliation
    ; Kim Jacobsen Affiliation

Abstract

Sustainable management of water resources is multidimensional and complex process often requires the incorporation of efforts of many impacts and responsibilities of concerning institutions. This research work is devoted for developing of web service based Water Resource Management Information System (WRMIS). The WRMIS has been developed in accordance with the European Union Water Framework Directive and EIONET ReportNet infrastructure requirements to environmental water sector reporting by EU member states. It is realised as a web portal where users can receive information on environmental water sector, combining data from the participating data warehouses and giving an opportunity to extract useful information by the available functions and tools. The WRMIS portal allows the access to information of data warehouses on the surface water quality in rivers and lakes, ground water, and point sources (emissions). A detailed description of the main components of the Water Resource Management Information System is given, the advantages of Web Service‐based solution are presented, and the direction of a further WRMIS development in the future is shown.


Darnus vandens išteklių valdymas tinklo paslaugų ir išskirstytų duomenų saugyklų pagrindu


Santrauka. Vandens išteklių valdymas reikalauja daugiakriterinių, kompleksinių šio sudėtingo proceso darnaus valdymo uždavinių sprendimo, pasitelkiant daugelio institucijų darbo pastangas ir atsakomybę. Mokslinio tiriamojo darbo tikslas – sukurti tinklo paslaugomis grindžiamą vandens išteklių valdymo infrastruktūrą, kuria remiantis būtų integruota bendra vandens išteklių valdymo informacinė sistema. Straipsnyje aprašoma vandens išteklių valdymo sistema, kuriama pagal Europos Sąjungos Vandens išteklių valdymo direktyvos ir EIONET ReportNet tinklo valdymo infrastruktūros reikalavimus, vykdant Europos Sąjungos šalių narių aplinkos apsaugos įsipareigojimus vandens sektoriuje. Sistema yra realizuojama kaip interneto portalas, integruojantis dalyvaujančių šalių duomenų saugyklas ir dinamiškai valdomus atitinkamus įrankius ir funkcijas. Šios tinklo paslaugos leidžia vartotojams gauti informaciją apie aplinkos vandens išteklių valdymą, vandens sudėtį, išgaunamus ir išleidžiamus vandens kiekius. Portale realizuojamos paslaugos, leidžiančios gauti informaciją apie paviršinio vandens kokybę upėse ir ežeruose, giluminio vandens ir atskirų taškų išteklius, jų emisijas. Straipsnyje pateikiamas detalus pagrindinių vandens išteklių valdymo sistemos komponentų aprašas ir numatomos šios sistemos plėtros perspektyvos.


Reikšminiai žodžiai: aplinkos apsaugos informacinė sistema, vandens išteklių valdymas, darnus vandens išteklių naudojimas, duomenų saugyklos, tinklo paslaugos.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : environmental information system, water resource management, sustainable water recourse usage

How to Cite
Dzemydienė, D., Maskeliūnas, S., & Jacobsen, K. (2008). Sustainable management of water resources based on web services and distributed data warehouses. Technological and Economic Development of Economy, 14(1), 38-50. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.14.38-50
Published in Issue
Mar 31, 2008
Abstract Views
513
PDF Downloads
275
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.