Share:


Multicriteria verbal analysis for the decision of construction problems

    Leonas Ustinovichius Affiliation
    ; Arunas Barvidas Affiliation
    ; Andzelika Vishnevskaja Affiliation
    ; Ilya V. Ashikhmin Affiliation

Abstract

The paper aims to analyse the construction contracts and to determine their effectiveness by verbal methods. Contractors of international construction projects are often faced with complicated situations working in the conditions of uncertainty in construction. One of the potential risk factors is associated with the requirements of contract conditions. A simple quantitative method for evaluating the requirements defined in specifications of the contract is presented. One of the major aspects is project or contract management. Project developers need various models of managing large and complex projects. The suggested method for evaluating contract effectiveness may be widely applied at one of the stages of project management. A case study of practical use of verbal methods is presented.


Statybos uždavinių sprendimų analizė daugiatiksliu verbaliniu metodu


Santrauka. Siekiama išanalizuoti statybos sutartis ir nustatyti jų efektyvumą daugiatiksliu verbaliniu metodu. Tarptautiniuose statybos projektuose rangovai dažnai susiduria su sudėtingomis situacijomis ir darbo sąlygų neapibrėžtumais. Tai yra pagrindinis rizikos veiksnys sudarant statybos rangos sutartis. Pateiktas metodas įvertina sutarties specifikacijų reikalavimus. Vienas iš svarbiausių aspektų yra projekto ar sutarties valdymas, todėl projekto valdytojams reikalingi įvairūs modeliai dideliems ir sudėtingiems projektas kontroliuoti. Siūlomas sutarties efektyvumo įvertinimo metodas gali būti plačiai taikomas visam projektui ar atskirai jo daliai. Straipsnyje yra pateiktas pavyzdys taikant daugiatikslį verbalinį metodą.


Reikšminiai žodžiai: verbalinės analizės metodai, ekspertinės sistemos, sprendimų priėmimas, daugelio kriterijų pasirinkimo problema, kriterijų pirmenybės nepriklausomybės, kontrolės nuoseklumas.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : verbal decision analysis, expert system, decision‐making, multi‐criteria choice problem, criteria preference‐independence, consistency control

How to Cite
Ustinovichius, L., Barvidas, A., Vishnevskaja, A., & Ashikhmin, I. V. (2009). Multicriteria verbal analysis for the decision of construction problems. Technological and Economic Development of Economy, 15(2), 326-340. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2009.15.326-340
Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
302
PDF Downloads
148
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.