Share:


Sustainable development and creation of the knowledge economy: The new theoretical approach

    Borisas Melnikas Affiliation

Abstract

The new theoretical approach of the processes of creating knowledge based society and the knowledge economy, as well as sustainable development processes is described in the article. The main idea is that the creation and development processes of the knowledge‐based society and knowledge economy may be attributed to the category of global transformation and sustainable development processes, therefore, all general phenomena and characteristics of global transformations and sustainable development in general, are absolutely typical for the creation and development of the knowledge based society and knowledge economy. The processes of the creating of knowledge based society and knowledge economy and modernization are analyzed in the general context of the processes of sustainable development. The main principles of creating the knowledge based society and knowledge economy and modernization are described. Creating and modernization of the knowledge based society and knowledge economy are very complicated processes, oriented to the formation of the new quality of society and qualitatively new lifestyle, these processes may be described as “twice” as complicated, because they win distinction by orientations to the pursuit of new quality in two aspects: the knowledge based society and knowledge economy, compared to “traditional” society and economy, are in all cases described as qualitatively new, creating and development of the knowledge based society and knowledge economy takes place under the conditions of the global changes, which means that qualitative changes take place in all global space, the essence of those changes is the creation and spread of the knowledge‐based society and knowledge economy. A special attention is given to the conclusion that in the environment of the knowledge based society creation and generating knowledge economy and development, the provisions for sustainable development should be attained. The processes of creating knowledge based society and knowledge economy and further development should be analyzed and assessed in the context of processes of globalization and internationalization, as well as processes of global transformations. The “Power” concept intended for the scientific cognition of sustainable development and knowledge based society and knowledge economy creation processes phenomena is analyzed.


Article in English.


Darni plėtra ir žinių ekonomikos kūrimas: naujas teorinis požiūris


Santrauka. Straipsnyje išdėstomas naujas teorinis požiūris į darnios plėtros ir į žiniomis grindžiamos visuomenės bei žinių ekonomikos kūrimo procesus. Pagrindine ideja, išreiškianti šio teorinio požiūrio esmė, yra ta, kad darnios plėtros bei žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo procesai suvoktini ir nagrinėtini kaip sudarantys bendra visuma. Žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimas traktuojamas kaip pagrindinė prielaida realiai įgyvendinti darnios plėtros nuostatas, o darni plėtra vertinama kaip išskirtinis žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo procesams būdingas požymis. Šiuolaikinėmis globalizacijos bei socialinės, ekonominės raidos ir mokslo bei technologijų pažangos internacionalizavimo salygomis išryškėja daug naujų aplinkybių ir reiškinių, kurių poveikis ir vaidmuo mažai atsispindi daugelyje tradiciniu požiūrių, skirtų tiek darniai plėtrai, tiek žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo procesams. Padaryta išvada, kad tradiciniai darnios plėtros bei jos problemų, žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo logikos bei tendencijų suvokimai vis labiau neatitinka šiuolaikiniu poreikių ir iššūkių ir reikalingi esminių papildymų bei patikslinimų. Šiuolaikiniai požiūriai į darnią plėtrą bei į žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimą turėtų kur kas geriau perteikti šiuo metu pasaulyje vykstančių naujo tipo transformacijų procesų vaidmenį ir įtaką, visų pirmą tų transformacijų, kurios išreiškia žiniomis grindžiamos visuomenės vertybių ir idealų pasklidima globaliu mastu. Būtent tokios visuomenės kūrimasis ir šios visuomenės vertybių ir idealų pasklidimas globalizacijos aplinkoje sukelia naujų transformacijų šiuolaikinėje visuomenėje bei jos gyvenime, sudaro prielaidas suvokti būtinybę naujai reaguoti į darnios plėtros poreikius bei spręsti naujas problemas. Straipsnyje detaliai apibūdinta vadinamoji galios koncepcija, kuria remiantis siūloma kompleksiškai nagrinėti darnios plėtros bei žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo procesus, spręsti daugeli tokių procesų valdymo klausimu. Galios koncepcijos taikymas leidžia modeliuoti stambiose sistemose vykstančius socialines, ekonomines, politines raidos, mokslo ir technologijų pažangos reiškinius bei procesus, identifikuoti ir vertinti atitinkamų procesų suderinamumą, vienų procesų poveikius kitiems procesams, identifikuoti įvairias disproporcijas, išryškejančias netolygiu pokyčių sąlygomis. Visa tai leidžia diagnozuoti pasireiškusias ar galinčias pasireikšti darnios plėtros žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo problemas ir numatyti priemones, skirtas šioms problemoms spręsti. Straipsnyje atskleisti darnios plėtros bei žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo procesų kaip visumos principai, kompleksiškai išnagrinėti darnios plėtros bei žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo dėsningumai. Prioritetinis dėmesys skiriamas integracijos ir sintezės kaip jungimosi procesų logikai atskleisti. Išdestytas teorinis požiūris gali būti gana plačiai taikomas nagrinejant įvairius darnios plėtros bei žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo reiškinius.


Reikšminiai žodžiai: žiniomis grindžiama visuomenėžiniu ekonomikadarni plėtragalios koncepcijadarnios plėtros bei žiniomis grindžiamos visuomenės ir žiniu ekonomikos kūrimo bei raidos dėsningumai.


First published online: 10 Feb 2011

Keyword : Knowledge society, knowledge economy, sustainable development, “Power” concept, phenomena of sustainable development and knowledge economy creation processes

How to Cite
Melnikas, B. (2010). Sustainable development and creation of the knowledge economy: The new theoretical approach. Technological and Economic Development of Economy, 16(3), 516-540. https://doi.org/10.3846/tede.2010.32
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
556
PDF Downloads
369
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.